Obsah

Kancelář tajemníka

Adresy
Opavská 265, 74741 Hradec nad Moravicí

Formuláře oddělení výstavby :

Stavební řízení - ZDE 

Územní řízení  - ZDE
 

Podřízené organizační složky

Oddělení výstavby a územního plánování
 

4.     Kancelář tajemníka, pracovní náplň (KT):

 

Je kanceláří úřadu pro:

 1. Spisovou službu, výpravnu a archivaci.
 2. Obsluhu sekretariátu, telefonu, faxu.
 3. Zabezpečení činnosti rady města a zastupitelstva města.
 4. Potřeby starosty města, místostarosty města a tajemníka úřadu.
 5. Koordinaci činnosti odborů, výborů a komisí při kontrole přijatých usnesení.
 6. Zavádění a správu městského informačního systému, výpočetní a komunikační techniky.
 7. Výkon stavebního úřadu a úřadu územního plánování.
 8. Plnění povinností zaměstnavatele při řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
 9. Zajišťování činnosti při přípravě a provádění opatření k řešení krizových situací a opatření souvisejících se zajišťováním obrany a bezpečnosti státu.

 

Všeobecně:

 1. Zpracovává návrh rozpočtu v oblasti vnitřní správy.
 2. Zpracovává návrhy na úpravy rozpočtu.
 3. Zabezpečuje běžnou korespondenci útvaru.
 4. Zpracovává návrh obecně závazných předpisů.
 5. Řeší stížnosti a podněty občanů na svěřeném úseku.
 6. Zabezpečuje přípravu materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města.
 7. Spolupracuje s příslušnými orgány státní správy.
 8. Zpracovává příslušné statistické údaje.
 9. Zabezpečuje centrální archivaci.
 10. Zabezpečuje poštovní služby.
 11. Řeší vybavení pracovišť úřadu.
 12. Navrhuje vyřazení nepotřebného majetku.
 13. Zajišťuje správu pohledávek včetně příslušenství.
 14. Provádí inventarizaci majetku města na svěřeném úseku.
 15. Disponuje rozpočtovými, materiálními a ostatními hospodářskými prostředky v rozsahu svěřené kapitoly.
 16. Je tajemníkem Kontrolního výboru,
 17. Zabezpečuje spolupráci s kontrolními orgány a auditorskou firmou.

 

Dělí se na tato oddělení:

          Oddělení výstavby a územního plánování

         

A.4.1   Oddělení výstavby a územního plánování

A.4.1.1            působnost stavebního úřadu podle stavebního zákona,

A.4.1.2            vyjadřování k ÚPD,

A.4.1.3            koncepční úkoly na úseku územního plánování,

A.4.1.4            strategické plánování,

A.4.1.5            pořizovatelská činnost na úseku územního plánování (územní plány, regulační plány, územní studie),

A.4.1.6            koncepční urbanistická příprava jednotlivých lokalit města v souladu s koncepcí územního plánu,

A.4.1.7            spolupráce s Národním památkovým ústavem a orgány státní památkové péče (památková péče, území městské památkové zóny, evidence kulturních památek),

A.4.1.8            vymezení území městských zájmů založených na rozvoji městských systémů vytvářejících jednotu města (dopravních systémů, výroby, systémů inženýrských sítí, ekologické stability, bydlení, zeleně, veřejných prostranství, rekreačních ploch, obslužných zařízení, apod.),

A.4.1.9            komplexní řešení funkčního využití území, zásady jeho organizace, koordinace činností ovlivňujících rozvoj území,

A.4.1.10          číslování domů,

A.4.1.11          statistické přehledy,

A.4.1.12          správa archivu

 

Dělí se na tyto úseky:

Úsek sekretariátu

Úsek administrativy

Úsek hospodářský a organizační

Úsek BOZP a PO

Úsek informatiky

 

4.1     Úsek sekretariátu

4.1.1      spisová služba, výpravna pošty,

 1.   spolupráce s doručovatelem a Českou poštou,
 2.   archivace písemností,

4.1.4      organizační práce sekretariátu,

 1. obsluha kopírovací techniky,
 2. evidence odebíraného tisku a knih,
 3. obsluha ústředny,
 4. příjem návštěv vedení města,
 5. překladatelské a tlumočnické služby.
 6. spolupráce se sdělovacími prostředky,
 7. příprava schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města,
 8. komplexní servis pro vedení města, radu města a zastupitelstvo města.

 

 1. Úsek administrativy

4.2.1      centrální evidence smluv,

 1. centrální evidence objednávek, plných mocí a zápůjček majetku města,
 2. centrální evidence materiálů pro schůze rady města a zasedání zastupitelstva města, včetně usnesení a zápisů,
 3. centrální evidence sbírek zákonů, nařízení a věstníků,
 4. evidence podle zákona o střetu zájmů,
 5. zápisy ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města a porad vedení města,
 6. rozesílání materiálů potřebných pro jednání volených orgánů,
 7. plnění usnesení rady města a zastupitelstva města,
 8. kronika města,
 9. centrální evidence obecně závazných vyhlášek a nařízení rady města, vnitřních předpisů, pokynů a příkazů,
 10. fond zaměstnavatele,
 11. péče o vývěsní skříňky a úřední desky,
 12. organizační a materiální zabezpečení voleb a referend,
 13. pojmenování ulic a veřejných prostranství,

 

 1. Úsek hospodářský a organizační

 

          4.3.1      provoz vybraných zařízení města – kulturních domů, smuteční síně atp.,

 1.   opravy a udržování zařízení pracovišť úřadu,
 2.   vybavení pracovišť úřadu,
 3.   nákup kancelářských potřeb,
 4. organizace veřejných soutěží a výběrových řízení na dodavatele kancelářské techniky,
 5. komplexní zajištění pořízení a chodu výpočetní techniky,
 6. organizace dopravy osobních motorových vozidel města, včetně jejich údržby,
 7. objednávky a nákup tiskovin a knih,
 8. organizace - volby, sčítání lidu, referenda,
 9. organizace služebních cest,
 10. spolupráce s organizacemi zřízenými městem.

 

 1.    Úsek BOZP a PO
  1. krizové plánování,
  2. činnosti spojené se zabezpečením BOZP a PO v budovách města,
  3. školení BOZP, PO, řidiči, atp,
  4. požární preventista.

 

 1.    Úsek informatiky

 

 1. správa počítačové sítě,
 2. komplexní zajištění pořízení a chodu výpočetní techniky,
 3. správa datových souborů,
 4. internetové stránky města – aktualizace dat,
 5. správa telefonů (pevné linky, mobilní telefony),
 6. spolupráce s dodavateli hardware a software.

 

 

Osoby

JménoFunkceTelefon
Vaculová Hana, Ing.tajemnice úřadu553 783 942
Pastyříková Janasekretariát553 783 920
Fejt Jansprávce sítě553 783 924
Teplíková Petra, Mgr.správce archívu města553 783 944

Podřízené organizační složky