Obsah

Kotlíkové dotace a kotlíkové bezúročné půjčky

Typ: ostatní
Kotlíkové dotace a kotlíkové bezúročné půjčky 1Vážení spoluobčané,
město Hradec nad Moravicí se rozhodlo pomoci občanů při výměně starého nevyhovujícího kotle a zapojí se do pilotního programu Státního fondu životního prostředí ve věci poskytování tzv. kotlíkových půjček, neboť kraj poskytuje finance na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva I. a II. emisní třídy až zpětně po realizace a mnozí lidé tak nemají potřebné peníze k dispozici.

Město Hradec nad Moravicí ve spolupráci se zprostředkovatelem – Úřadem Moravskoslezského kraje a Místní akční skupinou (MAS) Opavsko je připraveno rovněž v případě Vašeho zájmu Vám pomoci získat až 80% „kotlíkovou“ dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, za kotle nové – ekologičtější.

Vzhledem k tomu, že od září r. 2022 bude platit celorepublikový zákaz používání kotlů I. a II. emisní třídy, je výše uvedená nabídka poslední příležitostí jak výměnu neekologických kotlů provést a přispět tak ke zlepšení kvality ovzduší v Hradci nad Moravicí a v jeho okolí.

Zároveň mohou ti z Vás, kteří o výměně uvažují, získat prostřednictvím města, ze SFŽP zvýhodněnou bezúročnou půjčku, z níž výměnu zaplatíte. V praxi to znamená, že občan v případě zájmu a na základě smlouvy s městem, má možnost získat až 100% „kotlíkovou“ půjčku, kterou využije pro výměnu starého kotle. Půjčku je možné použít i na rekonstrukci otopné soustavy, úpravu spalinových cest i na nezbytnou projektovou dokumentaci. Následně až 80% z poskytnuté půjčky splatí občan městu z poskytnuté kotlíkové dotace Moravskoslezského kraje. Zbývající část půjčky může občan splácet městu, a to až po dobu 10 let bezúročně. Výměnu kotle na tuhá paliva je možné provést i v případě, že občan vlastní ve své nemovitosti dvě lokální topidla, z nichž pouze jedno je nevyhovující. Staré kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním bude možné vyměnit za: tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu (pelety) a nebo za zplyňovací kotel na biomasu (dřevo, pelety) s akumulační nádrží. Na pořízení plynového kondenzačního kotle bude možné získat bezúročnou půjčku ve výši 150.000,- Kč a na tepelná čerpadla a kotle na biomasu půjčky až ve výši 200.000,- Kč.

Pro ty z Vás, kteří budete mít zájem zapojit se do III. výzvy kotlíkových dotací, město zajistilo služby „kotlíkového“ specialisty, který Vám pomůže s celým procesem administrace poskytovaných dotací a půjček. Bližší informace budou poskytnuty všem případným zájemcům za účasti zástupců města a kotlíkového specialisty na těchto informačních schůzkách:

17. 4. 2019 – Jakubčovice (kulturní dům) – 16.30 hod.

23. 4. 2019 – Hradec nad Moravicí (městský úřad) – 16.30 hod.

24. 4. 2019 – Domoradovice (kulturní dům) – 16.30 hod.

2. 5. 2019 – Žimrovice (Obecní dům) – 16.30 hod.

Ze strany SFŽP je k výměně starých kotlů a k osvětě mezi občany motivováno i samotné město. Pokud má totiž jakékoliv město či obec připraveny „ekologické“ projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí, může si finanční prostředky z bezúročných půjček (po splacení občany) ponechat v plné výši. Z těchto financí může město Hradec nad Moravicí případně zateplit své budovy školek, kulturní a společenské domy, nebo revitalizovat veřejnou zeleň.

Vážení občané, v případě, že se do nabízené výměny starých kotlů za nové zapojíte, přispějete ke zlepšení životního prostředí ve Vašem městě hned 2 x!

V případě, že plánujete výměnu nevyhovujícího kotle a budete mít zájem předfinancovat náklady na realizaci pomoci bezúročné půjčky poskytované městem Hradec nad Moravicí vyplňte v 1. fázi jednoduchý formulář s  názvem „Prohlášení k bezúročným půjčkám na předfinancování nevyhovujících kotků na pevná paliva“, který nejdete v elektronické podobě na webových stránkách města Hradec nad Moravicí urad/formulare-1/?page=2 nebo v listinné podobě na podatelně městského úřadu.

Vyplněný a podepsaný formulář odevzdejte na podatelně MěÚ Hradec nad Moravicí nejpozději do 31. května 2019. 

Plánovaný termín pro vyhlášení III. výzvy kotlíkových dotací Moravskoslezským krajem je 10. dubna 2019, příjem žádosti pak bude od 13. května 2019 od 10.00 hod..

Schválena alokace pro tuto výzvu je 500 mil. Kč s možnosti navýšení.

Žádost o dotaci se bude podávat elektronicky. Žádost si bude možné připravit a uložit již ode dne vyhlášení dotačního programu. Vzhledem k tomu, že je očekáván velký zájem o tyto dotace, doporučujeme zájemcům, mít všechny podklady již připravené a 13. května od 10.00 hod. žádost co nejdříve elektronicky odeslat. Následně do 10. dne od elektronického podání musí být žádost v listinné podobě vč. povinných příloh doručena na adresu poskytovatele dotace.


Povinné přílohy k žádosti o dotaci na výměnu kotle jsou:

  1. Fotodokumentace stávajícího (měněného) kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

  2. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle (doklad slouží k prokázání třídy kotle). Pokud byl kotel vyměněn do 31. 12. 2016 lze jej nahradit jiným dokladem prokazující třídu původního kotle nebo čestným prohlášením o neznámé třídě kotle.

  3. Potvrzeni o vedení účtu nebo smlouva o zřízení účtu. Nelze využít účet jiného člena rodiny, dispoziční práva k účtu také není dostačující.

  4. Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílů nebo druhého manželů.

  5. Písemný souhlas vlastníka pozemku - pouze v případě kdy vlastník pozemku je odlišný od vlastníka rodinného domu.

 

Z kotlíkové dotace lze také podpořit zpětně již provedené výměny kotlů, které byly zrealizované v období od 15. 7. 2015.

 

Bližší informace k  III. výzvě kotlíkových dotací naleznete na https://www.msk.cz/verejna_sprava/granty_kotliky.html nebo https://lokalni-topeniste.msk.cz .

 

Petr Havrlant, Ivana Hyklová


Vytvořeno: 27. 3. 2019
Poslední aktualizace: 1. 4. 2019 14:41
Autor: Jan Fejt