Obsah

Volby do Evropského parlamentu 2019 (aktualizace 3. 5. 2019)

Typ: ostatní
Volby do Evropského parlamentu 2019Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech pátek 24. 5. 2019 a sobota 25. 5. 2019.
Informace pro voliče.
Informace pro okrskové volební komise.

Vážení členové okrskových volebních komisí,

V návaznosti na první zasedání okrskových volebních komisí, které se uskutečnilo ve čtvrtek 2. 5. 2019, Vás informujeme o termínech školení členů komisí:

Dne 7. 5. 2019 se uskuteční základní proškolení členů komisí. Školení začíná v 9.00 hodin, místo konání je Magistrát města Opavy, Krnovská 71D. Toto školení je určeno všem zájemcům z řad členů OVK a je zcela dobrovolné.  POZVÁNKA ZDE

Dne 13. 5. 2019 se uskuteční školení ČSÚ, které je určeno předsedům, místopředsedům a zapisovatelkám komisí. Školení začíná ve 13.00 hodin, místo konání je kino Mír, Opava. Toto školení je povinné. Upozorňujeme, že v případě neúčasti na tomto školení, Vám bude poměrně krácena odměna za výkon funkce v komisi. POZVÁNKA ZDE 

Děkujeme Vám za spolupráci.


Formuláře a dokumenty: 

Oznámení o době a místě konání voleb

Termín prvního zasedání okrskových volebních komisí: 2. 5. 2019

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace pro voliče - občany jiných členských států EU

Pravidla a ceník za výlep volebních plakátů v rámci volební kampaně

Žádost o vydání voličského průkazu

Plná moc k převzetí voličského průkazu (od 9. 5. 2019)

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019 

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EU nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

 

 

Volby do Evropského parlamentu se budou na území ČR konat:

v pátek24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky (dále jen „volič“) a nevznikla u něj překážka volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva).

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději 21. května 2019. Hlasovací lístky si je možné vyžádat i ve volební místnosti.

Pokud volič změní místo trvalého pobytu v rámci České republiky po 14. dubnu, musí na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit nejpozději do 22. května obecnímu úřadu v místě nového bydliště nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti v místě nového bydliště.

Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí, je veden u obecního úřadu v dodatku stálého seznamu voličů, požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Volič proto podá u obecního úřadu v místě svého pobytu žádost (viz formuláře výše) o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tuto žádost je třeba podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. 14. dubna do 16.00 hod.

Pokud volič po návrtu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Potvrzení vystaveno zastupitelským úřadem je nutné předložit obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 22. května nebo v dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti příslušné dle místa trvalého pobytu.


Volič si může ověřit na obecním úřadě svůj zápis ve stálém seznamu voličů pro všechny druhy voleb na území České republiky nebo později (po 14. dubnu 2019) svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu. Je-li v obci více volebních okrsků, hlasuje volič v té volební místnosti, kam podle místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději do 9. května 2019 způsobem v místě obvyklým (většinou na úřední desce obce), které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a uvede adresy volebních místností.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku. Na základě žádosti vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, musí však ve volební místnosti (kromě prokázání své totožnosti a občanství) odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz.

Jak si může volič opatřit voličský průkaz?
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz (žádost viz formuláře výše). S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
     - osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
     - písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.


Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo o neplatný hlas voliče.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.


Veškeré další informace k volbám do Evropského parlamentu najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz (informační servis / volby).

 

Okrskové volební komise

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději do 24. dubna 2019 jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů, jmenuje na neobsazená místa členy (z řad zájemců o tuto činnost) starosta.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné nebo v elektronické podobě. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena (popř. náhradníka), a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena (popř. náhradníka) a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019 v  budově městského úřadu: v 16 hodin pro okrsky č. 1 – 4 a v 17 hodin pro okrsky č. 5 – 9. Všichni delegovaní, popř. jmenovaní členové okrskových volebních komisí obdrží před prvním zasedáním osobní pozvánku. Informace o konání prvního zasedání OVK bude rovněž zveřejněna na úřední desce a  na www.muhradec.cz v záložce Aktuality. Upozorňujeme, že účast všech členů na prvním zasedání je nutná.

V  případě dotazů kontaktujte městský úřad, tel. 553 783 940, 725 666 074;

e-mail: jceltova@muhradec.cz.

 


Přílohy

Vytvořeno: 18. 2. 2019
Poslední aktualizace: 3. 5. 2019 08:43
Autor: Jitka Celtová