Obsah

 

Dotační program města Hradec nad Moravicí pro rok 2018

 

 

Rada města Hradec nad Moravicí se rozhodla na své schůzi konané dne 15. ledna 2018 vyhlásit Dotační program města Hradec nad Moravicí na podporu sportu, kultury a volnočasových aktivit pro občanskou veřejnost na rok 2018. Z rozpočtu města je pro účely dotačního programu vyčleněna částka ve výši 750 000 Kč.

Zájemce o dotaci žádáme, aby se před podáním žádosti důkladně seznámili s pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci dotačního programu.

Stanovené oblasti podpory na rok 2018 jsou shodné s oblastmi podpory pro loňský rok - tedy sport, kultura a volnočasové aktivity pro občanskou veřejnost. Obdobně jako v loňském roce, bude možné žádat o dotaci na podporu činnosti (celoroční či systematické) nebo na podporu jednorázové akce (konkrétního projektu). Maximální výše dotace v případě podpory celoroční či systematické činnosti činí 45 000 Kč, v případě jednorázové akce potom 10 000 Kč (minimální výše dotace stanovena není). Jeden subjekt může v roce 2018 podat nejvýše jednu žádost o dotaci na činnost nebo nejvýše dvě žádosti o dotaci na jednorázovou akci.

Žádost o dotaci je možné podat na předepsaném formuláři ve lhůtě od 19. února 2018 do 23. února 2018. K žádosti o dotaci na činnost žadatel přiloží seznam členů/osob organizace ke dni podání žádosti s bydlištěm na území města Hradec nad Moravicí (včetně jeho částí). Tato povinná příloha k žádosti o dotaci na činnost byla zavedena mimo jiné z toho důvodu, aby finanční podpora směřovala především k našim občanům.

O poskytnutí dotací z rozpočtu města Hradec nad Moravicí v rámci vyhlášeného dotačního programu rozhodne Rada města Hradec nad Moravicí na základě návrhu Dotační komise Rady města Hradec nad Moravicí nejpozději do 27. března 2018.

Dotace budou žadatelům poskytovány na základě uzavřených veřejnoprávních smluv.

Příjemce dotace je povinen předložit vyúčtování dotace v termínu uvedeném
ve veřejnoprávní smlouvě.

Sběr žádostí do uzavření veřejnoprávních smluv je v působnosti místostarosty města (tel.: 553 783 928, e-mail: mstarosta@muhradec.cz). Kontrolu účelovosti poskytnuté dotace, závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace provádí Odbor financí Městského úřadu Hradec nad Moravicí (Ing. Jana Štenclová; tel.: 553 783 932, e-mail: jstenclova@muhradec.cz).

 

Formuláře týkající se dotačního programu na rok 2018:

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města v rámci dotačního programu

Příloha č. 1a - Žádost o poskytnutí dotace na činnost

Příloha č. 1b - Žádost o poskytnutí dotace na jednorázovou akci

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Vyúčtování poskytnuté dotace

Příloha č. 4a - Zpráva o realizaci činnosti a čestné prohlášení

Příloha č. 4b - Zpráva o realizaci jednorázové akce a čestné prohlášení

 

 

Individuální dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí pro rok 2018

 

Upozorňujeme případné žadatele, že vyčleněné finanční prostředky na individuální dotace jsou pro rok 2018 vyčerpány.

Formuláře týkající se individuálních dotací na rok 2018:

Žádost o poskytnutí individuální dotace 2018

Vyúčtování poskytnuté individuální dotace

 

Obdobně jako v loňském roce lze mimo vyhlášený dotační program požádat o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Hradec nad Moravicí, a to na předepsaném formuláři (vzor žádosti ke stažení zde). V případě, že je žádost zaměřena na podporu celoroční či systematické činnosti, přiloží žadatel k žádosti seznam členů/osob organizace s bydlištěm na území města Hradec nad Moravicí (včetně jeho částí).

V případě, že žádosti bude vyhověno, bude s žadatelem sepsána smlouva o poskytnutí dotace, přičemž poskytnuté finanční prostředky budou podléhat vyúčtování v termínu uvedeném ve veřejnoprávní smlouvě (vzor vyúčtování ke stažení zde).

Poskytnutou dotaci nebude možné použít k úhradě:

  • alkoholických nápojů,
  • tabákových výrobků,
  • potravin a občerstvení, které příjemce poskytuje za úplatu třetím osobám,
  • darů s výjimkou věcných cen v soutěžích,
  • zisku, daně, správních a jiných poplatků, směnek,
  • mzdy, platu nebo odměny z dohod o provedení práce, odstupného,
  • pokut, penále nebo jiné sankce, a
  • krytí půjček a úvěrů včetně úroků a poplatků s tím souvisejících.

 

 

 

 


Schválené dotace v rámci dotačního programu: