Obsah

 

 

Město Hradec nad Moravicí

 

 

Jednací řád zastupitelstva města

Hradce nad Moravicí

 

 

 

VNITŘNÍ PŘEDPIS Č. 10

 

 

 

Jednací řád Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí

 

Zastupitelstvo města Hradce nad Moravicí se usneslo podle ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, (dále jen „zákon“), na tomto jednacím řádu.

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí (dále jen „zastupitelstva“) upravuje přípravu, obsah, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky potřebné ke zdárné činnosti zastupitelstva.
 2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.
 3. Zastupitelstvo města Hradce nad Moravicí má 21 členů, což je v souladu s § 68, odst. 1, zákona.
 4. Členové zastupitelstva jsou voleni podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
 5. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Občané zde prostřednictvím členů zastupitelstva mohou předkládat své návrhy.
 6. Na zasedání zastupitelstva mohou být zváni vedoucí odborů a další zaměstnanci městského úřadu a ředitelé příspěvkových organizací města, popřípadě odborníci k projednávanému tématu, pokud je to nezbytné pro projednání bodů jednání, které se dotýkají jejich činnosti.
 7. Zasedání zastupitelstva se zúčastňuje tajemník městského úřadu, a to s hlasem poradním.    

 

Článek II.

Pravomoc zastupitelstva města

      Pravomoci zastupitelstva jsou uvedeny v § 84 a 85 zákona.

 

Článek III.

Svolání zasedání

 1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce (§ 92 zákona).
 2. Zastupitelstvo svolává starosta, místostarosta, popřípadě jiný člen rady pověřený radou města.
 3. Zasedání zastupitelstva řídí starosta. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání zastupitelstva místostarosta.
 4. Zasedání je svoláváno nejpozději 7 dnů přede dnem jednání.
 5. Požádá-li o svolání zastupitelstva alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů ode dne doručení žádosti městskému úřadu.
 6. Starosta může svolat zasedání také na základě předchozího usnesení rady města nebo k projednání naléhavých nebo neodkladných záležitostí, anebo ke slavnostní příležitosti.

 

Článek IV.

Příprava zasedání

 1. Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starosta ve spolupráci s tajemníkem úřadu.
 2. Rámcový návrh programu jednání stanoví rada města.
 3. Starosta předkládá zastupitelstvu města k rozhodnutí usnesení rady města v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon pozastavil pro nesprávnost. Zastupitelstvo o věci rozhodne hlasováním.
 4. Návrhy rady města, výborů nebo členů zastupitelstva se předkládají:
 1. písemně tak, aby byl bod jednání řádně zařazen do programu jednání podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku,
 2. ústně přímo na zasedání zastupitelstva v bodu jednání „schválení programu jednání“, o zařazení nového bodu jednání se hlasuje podle ustanovení tohoto jednacího řádu,
 3. ústně v bodu jednání „připomínky a podněty členů zastupitelstva“,
 4. dodatečně zařazený bod jednání programu musí být dodatečně zanesen do počítačového programu na zpracování materiálů pro RM a ZM,
 5. dodatečně zařazený bod jednání programu musí být dodatečně doručen členům zastupitelstva.
 1. Písemné materiály určené pro zasedání zastupitelstva předkládá navrhovatel tajemníkovi úřadu nejpozději do 10 dnů před jednáním tak, aby byly řádně zařazeny do programu jednání podle odstavce 2 tohoto článku.
 2. Materiály pro zasedání zastupitelstva musí být jeho členům doručeny nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání.
 3. Ve výjimečných případech lze navrhnout zařazení bodu jednání přímo na zasedání zastupitelstva. O zařazení do programu rozhodne zastupitelstvo.
 4. Materiály informativního charakteru, ke kterým není třeba přijetí usnesení lze předložit bez předchozího souhlasu zastupitelstva.
 5. Materiály pro zasedání dále obdrží tajemník úřadu a vedoucí odborů úřadu.
 6. Program zasedání obdrží ředitelé příspěvkových organizací.
 7. Materiály se členům zastupitelstva zasílají v elektronické podobě prostřednictvím portálu města.
 8. Ve výjimečných případech lze zasílat materiály v klasické písemné podobě.  
 9. Materiály pro zasedání zastupitelstva jsou zpracovávány zpracovateli, popřípadě předkladateli za pomocí samostatného programu.
 10. Materiály pro zasedání zastupitelstva města obsahují:
 1. pozvánku na zasedání,
 2. návrh programu jednání,
 3. písemné materiály k jednotlivým bodům jednání, které musí obsahovat:

-  krycí list, kde je uvedeno: 

jméno zpracovatele, podpis, jméno předkladatele, podpis, název materiálu, příslušné usnesení rady města (pokud bylo v radě města projednáno), návrh usnesení,

-  důvodovou zprávu, ve které je zpravidla uvedeno, proč je navrhovaný materiál navržen k projednání, dále by mělo být uvedeno zhodnocení a popis stávajícího stavu, vysvětlení a odůvodnění navrhovaných změn a opatření a zhodnocení případného ekonomického vlivu na rozpočet města, popřípadě další komentář,

-  stanovisko Výboru zastupitelstva města nebo Komise rady města,     

-  případné přílohy doplňující důvodovou právu, u majetkových záležitostí snímek katastrální mapy, popřípadě fotografii.

 1. Materiály pro zasedání zastupitelstva musí mít dostatečnou vypovídací schopnost, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku, přijmout účinná opatření a o věci zasvěceně rozhodovat.
 2. V případě, že je navrhováno variantní řešení je třeba v důvodové zprávě uvést výhody a nevýhody každé varianty a řádně zdůvodnit, která alternativa je z hlediska potřeb města optimální.
 3. Předkládané materiály musí být zpracovány v souladu s právními předpisy a v návaznosti na dříve přijatá usnesení rady a zastupitelstva.
 4. O místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva informuje úřad občany nejpozději 7 dnů před jednáním na úředních deskách města, www stránkách města, nebo jiným vhodným způsobem.

 

Článek V.

Účast na zasedání

 1. Členové zastupitelstva jsou povinni se účastnit zasedání osobně, jejich účast je nezastupitelná.
 2. Nepřítomnost na zasedání nebo pozdní příchod je člen zastupitelstva povinen zdůvodnit písemnou nebo telefonickou omluvou s uvedením důvodu své nepřítomnosti.
 3. Předčasný odchod je člen zastupitelstva povinen oznámit předsedajícímu před zahájením zasedání.
 4. Řádně zdůvodněnou nepřítomnost omlouvá starosta.
 5. Účast na zasedání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do prezenční listiny.
 6. Omluva nepřítomnosti na zasedání, pozdní příchod či předčasný odchod je uveden v zápisu ze zasedání.

 

Článek VI.

Průběh zasedání 

 1. Zasedání zastupitelstva řídí starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta nebo jiný pověřený člen rady města (dále jen předsedající).
 2. Předsedající má pravomoc ukončit nebo přerušit zasedání.
 3. Předsedající dbá, aby zasedání mělo pracovní charakter a věcný průběh.
 4. Střet zájmů. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho účast na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohla znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou nebo fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen tuto skutečnost sdělit před zahájením jednání o věci zastupitelstvu.
 5. V zahajovací části zasedání předsedající konstatuje, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost členů zastupitelstva.
 6. Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání a svolá do 15 dnů nové zasedání k témuž nebo zbývajícímu programu.
 7. Předsedající dále sdělí, že usnesení z předchozího jednání bylo ověřeno, sdělí, kde bylo vyloženo k nahlédnutí a zda byly k němu vzneseny nějaké námitky.
 8. Usnesení a zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.
 9. Po úvodních formalitách pokračuje zasedání zastupitelstva podle těchto zásad:
 1.     předsedající určí zpracovatele zápisu:

    -   zpracovatelem je zpravidla tajemník úřadu a pracovník sekretariátu.

 1.     určení ověřovatelů zápisu z jednání:
 • předsedající určí dva členy zastupitelstva (zpravidla z různých volebních stran zastoupených v zastupitelstvu) na funkci ověřovatelů zápisu ze zasedání,
 • navržení členové zastupitelstva prohlásí, že s návrhem souhlasí, pokud nesouhlasí, nebo jiné skutečnosti brání činnosti funkce ověřovatele zápisu, oznámí tuto skutečnost předsedajícímu. Předsedající navrhne jiného člena zastupitelstva.
 1. volba návrhové komise pro zpracování usnesení:
 • předsedající navrhne tři členy zastupitelstva (zpravidla z různých volebních stran zastoupených v zastupitelstvu) na funkci zpracovatelů usnesení ze zasedání,
 • navržení členové zastupitelstva prohlásí, že s návrhem souhlasí, pokud nesouhlasí, nebo jiné skutečnosti brání činnosti v návrhové komisi, oznámí tuto skutečnost předsedajícímu. Předsedající navrhne jiného člena zastupitelstva.
 • předsedající dá hlasovat o předloženém návrhu,
 • předsedající konstatuje zvolení zpracovatelů usnesení ze zasedání,
 • členové komise si mezi sebou určí předsedu návrhové komise, který bude přednášet návrh usnesení před hlasováním.
 1. schválení programu jednání:
 • předsedající konstatuje, že členové zastupitelstva obdrželi návrh programu v řádném termínu před zasedáním,
 • program jednání musí vždy obsahovat bod „připomínky a podněty členů zastupitelstva“, který se zpravidla zařazuje před závěr zasedání,
 • předsedající vyzve členy zastupitelstva, zda mají nějaká doplnění do programu,
 • pokud jsou návrhy na doplnění či rozšíření programu jednání je předkladatel nového bodu povinen krátce vysvětlit čeho se nový bod jednání týká a navrhnout jeho umístění do stávajícího programu,
 • o zařazení nových bodů do programu jednání dá předsedající hlasovat, podle zvážení a podle charakteru nových bodů může dát hlasovat o všech nových návrzích najednou,
 • pokud jsou nové body jednání zařazeny do návrhu programu, nebo žádné návrhy nejsou, dá předsedající hlasovat o celém navrženém programu.
 1. dále pokračuje zasedání zastupitelstva podle schváleného programu.
 1. Předsedající ohlásí bod jednání přečtením jeho názvu v programu a vyzve předkladatele, aby se ujal slova.

      Předkladatel je povinen:

 • doplnit důvodovou zprávu k přednášenému bodu, pokud je třeba,
 • doplnit nové skutečnosti, pokud se od odeslání materiálu vyskytly.
 1. Předsedající otevře rozpravu k danému bodu jednání:
 • členové zastupitelstva se hlásí do rozpravy viditelným a nezaměnitelným zdvihnutím ruky,
 • předsedající uděluje slovo v pořadí, v jakém se členové zastupitelstva do rozpravy přihlásili,
 • předkládající, popřípadě zpracovatel (je-li přítomen) odpoví na dotazy,
 • v rámci rozpravy mohou být předkládány návrhy na doplnění, změnu či úpravu návrhu usnesení,
 • návrhy registruje návrhová komise,
 • členové zastupitelstva mají v rozpravě právo si vyžádat k projednávaným otázkám vyjádření odpovědného zaměstnance města, zařazeného do městského úřadu, případně ředitele příspěvkové organizace města, nebo přizvaného odborníka. Dotázaný (pokud je přítomen) vystoupí po výzvě předsedajícího.
 • do rozpravy se dále zdvižením ruky mohou přihlásit:
 • tajemník úřadu,
 • občan města, nebo cizí st. příslušník, který má na území města trvalé bydliště (podle příslušné mezinárodní smlouvy), který dosáhl věku 18 let,
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let vlastní-li na území města nemovitost (předsedající může požádat o prokázání této skutečnosti),
 • čestný (zasloužilý) občan města,
 • člen vlády nebo jím určený zástupce, poslanec, senátor nebo zástupce MSK.
 • členové zastupitelstva mohou vznést dotaz (k projednávané věci) nebo požádat o vyjádření přítomné členy zastupitelstva, zaměstnance města, ředitele PO, nebo přizvané odborníky. Dotazovaný (mimo poslance, senátora, nebo zástupce MSK) je povinen odpovědět na výzvu předsedajícího. Pokud nelze uspokojivě odpovědět, nebo je věc nutno prošetřit, nebo není odpovědná osoba přítomna, musí být vyřešena písemně do 30 dnů od zasedání ZM (pokud odpovědi nebrání platný právní předpis).
 • pokud není na dotaz členů zastupitelstva uspokojivě odpovězeno a je využito ustanovení předchozího odstavce, lze navrhnout odložení projednávaného bodu.
 • pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, prohlásí předsedající rozpravu za ukončenou, v tomto okamžiku již nelze předkládat návrhy na usnesení.
 1. Přesedající po ukončení rozpravy vyzve předsedu návrhové komise k přečtení návrhu usnesení a dá hlasovat o návrhu usnesení. V případě pozměňovacích návrhů se hlasuje postupně od posledního podaného návrhu. Po schválení pozměňovacího návrhu se o ostatních návrzích již nehlasuje. Pokud se pozměňovací návrh týká pouze části usnesení, dá předsedající hlasovat i o celém návrhu usnesení.
 2. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno slovo tomu členu zastupitelstva města, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů. Toto vystoupení se nazývá technická poznámka a člen zastupitelstva se hlásí zvednutím rukou ve tvaru „T“.
 3. Nikdo se nemůže slova ujmout, pokud mu nebylo předsedajícím uděleno.
 4. Doba vystoupení k danému bodu jednání je stanovena do 3 minut, u předkladatele do 5 minut, u technické poznámky na dobu do 3 minut. Při opakovaném vystoupení ke stejnému bodu jednání je stanoven časový limit do 1 minuty. Časový limit kontroluje tajemník úřadu.
 5. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, odebere mu předsedající slovo.
 6. Návrh na ukončení rozpravy k danému bodu jednání může podat kterýkoliv člen zastupitelstva prostřednictvím technické poznámky, o tomto návrhu se hlasuje ihned a bez rozpravy.
 7. Občanu, který žádá o udělení slova k danému bodu jednání, musí být vyhověno Podmínkou udělení slova je dosažení 18 let věku a trvalý pobyt na území města Hradec nad Moravicí.
 8. Občanovi může být uděleno slovo, pouze pokud se již do rozpravy nehlásí žádný člen zastupitelstva, předkladatel nebo zpracovatel bodu jednání.
 9. Pokud občan nemluví k projednávané věci, odebere mu předsedající slovo.
 10. Po ukončení rozpravy k danému bodu vyzve předsedající předsedu návrhové komise o přednesení návrhu na usnesení – viz dále článek VIII.
 11. Průběh zasedání zastupitelstva města nesmí nikdo rušit. Pokud se tak stane, má předsedající právo a povinnost rušitele napomenout. Pokud nemělo napomenutí účinek, může předsedající rušitele vykázat, popřípadě nechat vyvést se zasedací síně. 
 12. Pokud je zasedání zastupitelstva rušeno tak, že nemůže být řádně realizován program jednání, může předsedající zasedání přerušit na nezbytně dlouhou dobu do obnovení pořádku.
 13. Zasedání zastupitelstva může být, zejména s přihlédnutím na délku jednání, rozděleno přestávkou, kterou vyhlásí předsedající.
 14. Ze zasedání zastupitelstva se pořizuje audiovizuální záznam. Všechny osoby přítomné na zasedání zastupitelstva jsou se způsobem pořízení záznamu ze zasedání zastupitelstva předem seznámeny prostřednictvím informace zveřejněné u vstupu do zasedací místnosti a prostřednictvím poučení v podepsané listině přítomných. Audiovizuální záznam je součástí zápisu.
 15. Projednávané materiály jsou zobrazovány projekční technikou.

 

Článek VII.

Příprava usnesení

 1. Návrh na usnesení je sestaven z jednotlivých materiálů pro jednání, a je předán návrhové komisi k dopracování.
 2. Změny, úpravy a doplňky jsou do návrhu usnesení doplněny návrhovou komisí podle výsledků rozpravy a hlasování.
 3. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání.
 4. Závěry, opatření, úkoly, způsoby a termíny kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, věcně správně, adresně, s termíny, konkrétní odpovědností a v souladu s platnou legislativou.
 5. Upravené usnesení je po skončení jednání zastupitelstva předloženo členům návrhové komise ke schválení a podepsání.
 6. Po schválení a podepsání upraveného usnesení tajemník úřadu zpracuje čistopis usnesení. Čistopis usnesení podepisuje starosta a místostarosta města, popřípadě pověřený člen rady.
 7. Originál usnesení je uložen u tajemníka úřadu, kopie usnesení, která je upravena s ohledem na ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a na nařízení EU o ochraně osobních údajů (2016/679/EU), je zveřejněna.
 8. Upravená kopie usnesení podle bodu 7. tohoto článku se dle zákona zveřejní na úřední desce, na www stránkách města, popřípadě i jinak pokud to okolnosti vyžadují.
 9. Kontrola plnění úkolů formulovaných v usnesení je nedílnou součástí každého zasedání zastupitelstva.

 

Článek VIII.

Hlasování

 1. Zastupitelstvo je schopno se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 2. Zastupitelstvo vyjadřuje svou vůli prostřednictvím hlasování.
 3. Hlasuje se pomocí hlasovacího zařízení, kdy člen zastupitelstva města vyjadřuje svůj názor prostřednictvím obsluhy hlasovacího zařízení – tlačítek PRO, PROTI, ZDRŽEL SE po dobu určenou k hlasování, a to výzvě předsedajíc „zahajuji hlasování – kdo je pro návrh“ aťzvedne ruku a současně ať stiskne příslušné tlačítko. Na tuto činnost je 10 sekund.

Dále předsedající vyzve „kdo je proti návrhu“ ať zvedne ruku a současně ať stiskne příslušné tlačítko. Na tu činnost je 10 sekund.

Dále předsedající vyzve „kdo se zdržel hlasování“ ať zvedne ruku a současně ať stiskne příslušné tlačítko. Na tu činnost je 10 sekund.

 1. Po ukončení hlasování je výsledek hlasování zveřejněn prostřednictvím promítacího zařízení. Výsledek hlasování oznámí předsedající.
 2. Protokol o hlasování vzniklý programovým vybavením hlasovacího zařízení se stává součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva.
 3. V případě vyřazení hlasovacího zařízení z provozu se hlasuje nezaměnitelným zvednutím ruky po celou dobu sčítání hlasů podle pokynů předsedajícího.
 4. Pro schválení návrhu usnesení, či jiného návrhu vyžadujícího hlasování, je nutné souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.
 5. Zastupitelstvo hlasuje o předloženém návrhu usnesení, o jeho úpravách a doplnění, popřípadě o novém znění usnesení vyžaduje-li to povaha a výsledek rozpravy.
 6. Vyžaduje-li povaha návrhu usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 7. O pozměňujících návrzích, doplňcích nebo o novém návrhu usnesení dá předsedající hlasovat v pořadí opačném, než byly v rozpravě podány.
 8. Schválením některého z nových návrhů je hlasování ukončeno, o ostatních návrzích se již nehlasuje.
 9. Jestliže žádný z předložených návrhů na usnesení nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh usnesení získá potřebnou většinu, obnoví starosta zasedání, přednese upravený návrh usnesení a dá o něm hlasovat.
 10. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, konstatuje předsedající, že k příslušnému bodu jednání nebylo přijato žádné usnesení.
 11. Hlasuje se po výzvě předsedajícího.
 12. Hlasuje se pro návrh, proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. 
 13. Hlasuje se veřejně viditelným a nezaměnitelným zdvižením ruky.
 14. Hlasovat lze i tajně.
 15. Při tajném hlasování musí být vytvořen časový prostor pro výrobu hlasovacích lístků a prostor pro úpravu hlasovacích lístků.
 16. Tajné hlasování probíhá podle pokynů předsedajícího.
 17. Hlasovat lze i veřejně tzv. po jménech, kdy předsedající vyzývá postupně členy zastupitelstva jménem podle prezenční listiny a žádá o vyslovení názoru: „pro“, „proti“, „zdržuji se hlasování“.
 18. O použití jiného způsobu hlasování než je uvedeno v odstavci 13 tohoto článku musí rozhodnout zastupitelstvo hlasováním.
 19. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

 

Článek IX.

Podněty a návrhy členů zastupitelstva města

 1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty týkající se činnosti města, rady města, městského úřadu a organizací zřízených městem.
 2. Na dotazy a připomínky se odpovídá ihned po přednesení, pokud je to s ohledem na charakter připomínky možné. V opačném případě se připomínka, pokud je označena jako zásadní, stává předmětem zápisu a je na ni odpovězeno nejpozději na dalším zasedání, pokud tomu nebrání platný právní předpis.
 3. Při řešení podnětů a připomínek se postupuje v souladu s ustanovením zákona a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

 

Článek X.

Ukončení zasedání

 1. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.
 2. Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva tak, že není schopno se usnášet.
 3. Předsedající přeruší jednání zastupitelstva na základě rozhodnutí zastupitelstva nebo na žádost člena zastupitelstva za účelem porady členů zastupitelstva.
 4. Předsedající může ukončit zasedání i z jiných závažných důvodů, zejména pokud nastaly skutečnosti znemožňující nerušené jednání.
 5. Pokud je zasedání zastupitelstva ukončeno podle odst. 2 nebo 4 článku X., svolá starosta nejpozději do 15 dnů nové zasedání.

 

Článek XI.

Organizačně technické zabezpečení

 1. Přípravu materiálů pro zasedání zabezpečuje tajemník úřadu ve spolupráci se starostou města.
 2. Městský úřad při organizování zasedání zastupitelstva zabezpečuje:
 1. zpracování jednotlivých materiálů,
 2. kontrolu materiálů z hlediska legislativní správnosti,
 3. kopírování a kompletaci materiálů,
 4. dopravu materiálů členům zastupitelstva,
 5. místnost pro zasedání,
 6. prezenční listiny,
 7. evidenci usnesení,
 8. archivaci materiálů.
 1. O průběhu zasedání zastupitelstva města se pořizuje zápis. Za jeho vyhotovení odpovídá městský úřad. Zápis musí být zpracován do 10 dnů po ukončení zasedání a musí být uložen u městského úřadu k nahlédnutí. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně a písemné omluvenky z jednání.
 2. Součástí zápisu je audiovizuální záznam, který dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení, umístěný na příslušný nosič (CD, DVD), a protokol o hlasování vzniklý programovým vybavením hlasovacího zařízení.
 3. V zápisu se vždy uvádí:
 1. den a místo zasedání,
 2. hodina zahájení a ukončení zasedání,
 3. počet přítomných členů zastupitelstva,
 4. jména omluvených i neomluvných členů zastupitelstva,
 5. zpracovatelé zápisu, ověřovatelé zápisu, návrhová komise,
 6. schválený pořad jednání,
 7. průběh a výsledek hlasování,
 8. schválené znění usnesení,
 9. zásadní připomínky.
 1. Na případné nesrovnalosti v dokumentech zastupitelstva je nutno upozornit tajemníka MěÚ nebo starostu města.
 2. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.

 

Článek XII.

Další ustanovení

 1. Zastupitelstvo v  souladu s ustanovením § 117 zákona zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.
 2. Činnost výborů se řídí ustanovením § 118 a § 119 zákona.
 3. Zastupitelstvo může pro konkrétní úkol ustanovit pracovní komisi.
 4. Do pracovní komise jmenuje zastupitelstvo své členy, popřípadě další odborníky a experty podle povahy úkolu.
 5. Na pracovní komisi se nevztahuje ustanovení § 72 zákona a ustanovení vyhlášky č.  37/2003 Sb.
 6. Činnost pracovní komise končí splněním úkolu, nejpozději skončením příštího zasedání zastupitelstva.

 

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Jednací řád Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25.6.2018 pod číslem usnesení 1.29.2018/ZM s účinností od 25.6.2018.
 2. Schválením tohoto jednacího řádu se ruší Jednací řád Zastupitelstva města Hradce     nad Moravicí ze dne 19.9.2016 pod číslem usnesení 31.16.2016/ZM.

 

 

V Hradci nad Moravicí dne  25.6.2018

 

Josef Vícha, v.r.                                                                 Mgr. Patrik Orlík, v.r.     

starosta města                                                                  místostarosta města

 

 

V Hradci nad Moravicí dne  25.6.2018