Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Volba prezidenta

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Telefonní spojení do volebních místností a na městský úřad ve dnech voleb (43.05 kB)


Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb.

Volba prezidenta republiky se koná na území České republiky v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.


Voličem je občan ČR – který nejpozději 14. ledna 2023 dovrší věku 18 let; ve druhém kole pak i občan ČR, který nejpozději 28. ledna 2023 dovrší věku 18 let – a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.


Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději dne 10. ledna 2023 (3 dny přede dnem prvního kola volby). Pro druhé kolo volby obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti.


Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnoststátní občanství České republiky

 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.


Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.


Ve volbě prezidenta České republiky mohou voliči hlasovat na voličský průkaz, a to v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Jak a do kdy lze podat žádost o vydání voličského průkazu:

Podáním v písemné (listinné) nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 6. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin)

 • na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
 • v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

Osobně do 11. ledna 2023 do 16.00 hodin (pro případné druhé kolo volby do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin); volič se dostaví na úřad, prokáže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam.

Žádost o vydání voličského průkazu musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu. (63.37 kB)

Voličské průkazy lze voličům předat nejdříve dne 29. prosince 2022 (počátek lhůty pro předávání voličských průkazů). 


Delegování členů, příp. náhradníků, do okrskových volebních komisí

Delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může:

 • občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována,
 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu,
 • politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam nejpozději dne 14. 12. 2022 do 16.00 hodin osobně doručí nebo zašle starostovi (resp. se doručí na Městský úřad Hradec nad Moravicí), a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle pověřena.

Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise, jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta.

První zasedání okrskových volebních komisí (č. 1 – č. 9) se uskuteční v úterý 20. 12. 2022 v 16.00 hodin ve společenském sále Babinec

Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí - pro delegované a jmenované zástupce (979.23 kB)

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků na území města Hradec nad Moravicí najdete ZDE. (985.07 kB). Starosta města stanovil minimální počet členů okrskových volebních komisí na 5 členů (v každém volebním okrsku).  


Oznámení o době a místě konání volby prezidenta (817.94 kB)


Informace o termínu školení pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí (284.68 kB)


Informace o zvláštních způsobech hlasování pro voliče v izolaci/karanténě z důvodu onemocnění covid-19 najdete zde: https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-ke-zvlastnim-zpusobum-hlasovani-ve-volbe-prezidenta-republiky-2023-pro-volice-v-izolaci-karantene-z-duvodu-onemocneni-covid-19.aspx

Informace ke zvláštním způsobům hlasování ve volbě prezidenta republiky 2023 pro voliče v izolaci / karanténě z důvodu onemocnění covid-19

Volič, který je z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 omezen na osobní svobodě, tedy je v izolaci, nebo karanténě (dále jen „oprávněný volič“), bude moci ve volbě prezidenta republiky odhlasovat jedním ze tří níže uvedených zvláštních způsobů hlasování.

Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas), voličský průkaz (pokud byl vydán) a doklad o nařízené izolaci nebo karanténě. Tímto dokladem může být např. rozhodnutí krajské hygienické stanice, potvrzení vydané lékařem, listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19, nebo čestné prohlášení podepsané před komisí pro hlasování.

 

Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště

Volební stanoviště je zřízeno pro každý okres, v hlavním městě Praze bude zřízeno 5 volebních stanovišť. U volebního stanoviště může odhlasovat oprávněný volič, který má v okrese, pro který je volební stanoviště zřízeno, adresu trvalého pobytu nebo hlasuje na voličský průkaz.

I. kolo volby:

Oprávněný volič bude moci tento způsob hlasování využít ve středu 11. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

 

II. (případné) kolo volby:

Oprávněný volič bude moci tento způsob hlasování využít ve středu 25. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

Stanoviště pro drive in hlasování v případě izolace/karantény z důvodu onemocnění covid-19 (3.75 MB) 

Stanoviště jsou uvedena také níže. Pro okres Opava je stanoviště umístěno v areálu Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy, adresa: Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava – Předměstí.

 

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

I. kolo volby:

Oprávněný volič, který bude chtít hlasovat tímto způsobem, musí nejpozději do čtvrtka 12. ledna 2023 do 20:00 hodin telefonicky nahlásit příslušnému krajskému úřadu, nebo Magistrátu hlavního města Prahy, že žádá příjezd komise pro hlasování. Komise pro hlasování bude navštěvovat oprávněné voliče v pátek 13. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v sobotu 14. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 14:00 hodin.


II. (případné) kolo volby:

Oprávněný volič, který bude chtít hlasovat tímto způsobem, musí nejpozději do čtvrtka 26. ledna 2023 do 20:00 hodin telefonicky nahlásit svému příslušnému krajskému úřadu, nebo Magistrátu hlavního města Prahy že žádá příjezd komise pro hlasování. Komise pro hlasování bude navštěvovat oprávněné voliče v pátek 27. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v sobotu 28. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Příslušnost krajského úřadu či Magistrátu hlavního města Prahy se řídí podle místa, kde oprávněný volič tráví izolaci/karanténu (voličský průkaz se nevyžaduje; oprávněný volič jej však odevzdá komisi pro hlasování, byl-li mu vydán).

Telefonní linka na Krajský úřad Moravskoslezského kraje pro zvláštní způsob hlasování pro voliče v izolaci/karanténě (324.82 kB): tel. č.: 800 023 800

 

Hlasování při uzavřeném pobytovém zařízení

Pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavření zařízení (např. zdravotnického zařízení) na území kraje nebo hlavního města Prahy, bude do nich vyslána komise pro hlasování. Tento způsob hlasování bude moci využít oprávněný volič, který je klientem nebo pracovníkem uzavřeného pobytového zařízení

I. kolo volby:

Komise pro hlasování bude navštěvovat uzavřená zařízení ve čtvrtek 12. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v pátek 13. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 18:00 hodin.


II. (případné) kolo volby: Komise pro hlasování bude navštěvovat uzavřená zařízení ve čtvrtek 26. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 22:00 hodin, a v pátek 27. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 18:00 hodin.

Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (případně cestovní pas) a voličský průkaz (pokud byl vydán).


Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště (ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB HLASOVÁNÍ)

Občané Moravskoslezského kraje, kteří budou mít před volbami onemocnění covid-19, mohou volit na speciálních volebních stanovištích (hlasování ze silničního motorového vozidla). Krajský úřad Moravskoslezského kraje zřídil v každém okrese jedno volební stanoviště. 

U volebního stanoviště může hlasovat oprávněný volič, který má adresu místa trvalého pobytu v daném okrese, a oprávněný volič, kterému byl vydán voličský průkaz. Výše uvedení voliči mohou tento způsob hlasování využít:

 • u I. kola volby prezidenta ve středu 11. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin
 • u případného II. kola volby prezidenta ve středu 25. ledna 2023 v čase od 8:00 hodin do 17:00 hodin.
   

Vymezení volebních „drive in“ stanovišť

Okres Opava:

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola

Adresa: Purkyňova 1654/12, 746 01 Opava – Předměstí

Odkaz: https://mapy.cz/s/nuperonupo

 

Okres Ostrava:

Střední škola technická a dopravní

Adresa: Moravská 964/2, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Odkaz: https://mapy.cz/s/huvacamudo

 

Okres Karviná:

Střední průmyslová škola

Adresa: Žižkova 1818/1a, 733 01 Karviná – Hranice

Odkaz: https://mapy.cz/s/hufepocoma

 

Okres Nový Jičín:

Střední škola technická a zemědělská

Adresa: U Jezu 7, 741 01 Nový Jičín – Žilina

Odkaz: https://mapy.cz/s/mavaganaro

 

Okres Bruntál:

Střední odborná škola

Adresa: Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál

Odkaz: https://mapy.cz/s/mudatejove

 

Okres Frýdek-Místek:

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Adresa: 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek – Místek

Odkaz: https://mapy.cz/s/momebuhage


Druhé kolo volby prezidenta se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta (803.17 kB)


Kontaktní osoba pro agendu voleb na Městském úřadu Hradec nad Moravicí:

Jitka Celtová, odbor vnitřních věcí a kultury, tel.: 553 783 940 nebo 725 666 074 (mobilní telefon), e-mail: jceltova@muhradec.cz


Služba je zajištěna i v průběhu voleb 13. a 14. ledna 2023, resp. 27. a 28. ledna 2023 v případě II. kola volby prezidenta. V případě dotazů týkajících se voleb nás neváhejte kontaktovat. Telefonní spojení na Městský úřad Hradec nad Moravicí ve dnech volby prezidenta republiky 13. a 14. 1. 2023, v případě II. kola volby ve dnech 27. a 28. 1. 2023 (43.05 kB)

INFORMACE JSOU PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNY

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
1
25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, úterý 6. 6. 2023
déšť 16 °C 13 °C
déšť, slabý severní vítr
vítrS, 4m/s
tlak1018hPa
vlhkost96%
srážky11.47mm