Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Volby 2022

Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) se uskuteční ve dnech pátek 23. 9. 2022 a sobota 24. 9. 2022. 

Na území Hradce nad Moravicí proběhnou ve výše uvedeném termínu pouze volby do Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí.

V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin; druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

Voličem je

 • státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,

 • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

 • platným občanským průkazem,

 • platným cestovním pasem České republiky,

 • jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).


Právní úprava termínů a lhůt:

- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přehled termínů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 2022 (zdroj: Ministerstvo vnitra, mvcr.cz).


Informace ke komunálním volbám 2022 najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra.


Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, případně adresa místa přechodného pobytu, jde-li o cizince podle § 4 odst. 1, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

Potřebný počet podpisů voličů pro podporu kandidatury nezávislého kandidáta: 164

Potřebný počet podpisů voličů pro podporu kandidatury sdružení nezávislých kandidátů: 381

Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů

Bližší informace o podmínkách kandidatury najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra.


Podání kandidátních listin registračnímu úřadu

Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva  města Hradec nad Moravicí bude přijímat, projednávat a registrovat Městský úřad Hradec nad Moravicí, který je pro tyto volby registračním úřadem.

Úřední hodiny pro podávání kandidátních listin:

pondělí 8.00–12.00 a 13.00–17.00 h

středa 8.00–12.00 a 13.00–17.00 h

čtvrtek 8.00–12.00 h

Adresa registračního úřadu: Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí

Kandidátní listiny je nutno podat nejpozději do úterý 19. 7. 2022 do 16.00 hodin, kdy končí lhůta pro jejich podání. V úterý 19. 7. 2022 budou mimořádné úřední hodiny pro podání kandidátních listin v době 8.00–12.00 a 13.00–16.00 h.

Podání kandidátní listiny registrační úřad potvrdí zmocněnci volební strany nebo nezávislému kandidátu (v případě zaslání kandidátní listiny poštou nebo předání jinou osobou zašle toto potvrzení osobám stanoveným zákonem).

Registrační úřad podané kandidátní listiny přezkoumá do pondělí 25. 7. 2022 (do tohoto dne do 16.00 h mohou volební strany prostřednictvím zmocněnce doplňovat na kandidátní listiny další kandidáty nebo měnit pořadí kandidátů).

V případě zjištění nedostatků (např. chybějící zákonem stanovené náležitosti, nesprávné údaje apod.) vyzve registrační úřad nejpozději ve středu 27. 7. 2022 písemně volební stranu (prostřednictvím zmocněnce) nebo nezávislého kandidáta k odstranění závad. Konec lhůty pro odstranění závad na kandidátních listinách je v pondělí 1. 8. 2022.

O registraci bezvadné kandidátní listiny pak registrační úřad rozhodne ve lhůtě do soboty 6. 8. 2022.


Vzor kandidátní listiny je stanoven v příloze vyhlášky č. 59/2002 Sb.

Vzor prohlášení kandidáta je stanoven v příloze vyhlášky č. 59/2002 Sb.

Pozn.: Jedná se o vzory vycházející z příslušného zákona nebo prováděcí vyhlášky. Kandidující subjekt se může od podoby vzoru odchýlit, musí však v příslušném dokumentu uvést zákonem požadované údaje (zdroj: Ministerstvo vnitra, mvcr.cz).


Okrskové volební komise

V Hradci nad Moravicí bude opět 9 volebních okrsků: Hradec nad Moravicí (3 volební okrsky), Benkovice, Bohučovice, Domoradovice, Jakubčovice, Kajlovec a Žimrovice. Minimální počet členů okrskových volebních komisí (dále jen OVK) stanoví starosta města.

Členy OVK primárně delegují kandidující subjekty. Každá volební strana může nejpozději do středy 24. 8. 2022 delegovat do každé komise jednoho člena a jednoho náhradníka. Při delegaci může zmocněnec volební strany uvést, do které volební komise mají být členové zařazeni. Není-li to v rámci delegace určeno, rozhodne o zařazení členů do příslušné OVK starosta města. Členem OVK nemůže být kandidát pro volby do zastupitelstva našeho města.

Zájemci o členství v okrskové volební komisi by se proto se svým zájmem měli obrátit v první řadě na kandidující volební strany, se kterými sympatizují. Není-li na základě delegací dosaženo stanoveného minimálního počtu členů, jmenuje členy na neobsazená místa starosta města.

Pokud máte o členství v OVK zájem, a nebudete na základě domluvy delegováni volební stranou, sdělte prosím tuto skutečnost městskému úřadu na tel.: 725 666 074, 553 783 922 nebo na e-mail: epodatelna@muhradec.cz.

První zasedání OVK se uskuteční ve středu 31. 8. 2022 (z důvodu prázdninového termínu upozorňujeme, že účast členů OVK na tomto prvním zasedání je nutná).

Stanovení minimálního počtu členů OVK na území města Hradec nad Moravicí (103.83 kB)


Stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2022–2026

Zastupitelstvo města v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, stanovilo dne 20. 6. 2022 usnesením č. 11.24.2022/ZM počet členů Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí pro volební období 2022–2026 na 21 členů.


REGISTRACE KANDIDÁTNÍCH LISTIN

Městskému úřadu Hradec nad Moravicí, jako registračnímu úřadu pro volby do zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konané ve dnech 23. a 24. září 2022, bylo podáno 8 kandidátních listin volebních stran – u všech podaných kandidátních listin bylo vydáno rozhodnutí o registraci.

Přehled registrovaných volebních stran (řazeno abecedně):

 • ANO 2011
 • Česká strana sociálně demokratická
 • KDU-ČSL
 • Komunistická strana Čech a Moravy
 • KULTURNÍ MĚSTO
 • Občanská demokratická strana a nezávislí kandidáti
 • Sdružení nezávislých kandidátů OBČANÉ OBČANŮM
 • Za lepší Hradec a obce

Losování čísel pro označení pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí proběhne v pondělí 8. srpna 2022 ve 14.30 hodin v budově Městského úřadu Hradec nad Moravicí (zasedací místnost v přízemí) , Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.


Vylosované pořadí volebních stran na hlasovacím lístku pro volby

do Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví registrační úřad pořadí volebních stran na hlasovacím lístku losem. Losování proběhlo dne 8. 8. 2022 ve 14.30 hodin za účasti zástupců volebních stran.

Výsledky losování

Pořadí na hlasovacím lístku

 

Volební strany

 

1

Ano 2011

2

Česká strana sociálně demokratická

3

KDU-ČSL

4

Občanská demokratická strana a nezávislí kandidáti

5

Sdružení nezávislých kandidátů OBČANÉ OBČANŮM

6

KULTURNÍ MĚSTO

7

Komunistická strana Čech a Moravy

8

Za lepší Hradec a obce

 

Protokol o losování pořadí volebních stran na hlasovacím lístku (72.89 kB)

Po obdržení PDF náhledu hlasovacího lístku vyzve registrační úřad zmocněnce volebních stran ke kontrole hlasovacího lístku.

Správnost údajů o volební straně a jejích kandidátech na hlasovacím lístku má právo zmocněnec volební strany ověřit před jeho vytištěním, pokud tohoto práva využije do 2 pracovních dnů po výzvě registračního úřadu.


Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

pro volby do Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí

konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Počet volebních okrsků

Sídla volebních okrsků

1

Hradec nad Moravicí, Opavská č.p. 197; bytový dům - společenská místnost

2

Hradec nad Moravicí, Na Cihelně č.p. 274; základní škola - školní družina

3

Hradec nad Moravicí, Kajlovec č.p. 57; hasičská zbrojnice

4

Hradec nad Moravicí, Bohučovice č.p. 45; mateřská škola

5

Hradec nad Moravicí, Jakubčovice č.p. 52; kulturní dům

6

Hradec nad Moravicí, Žimrovice, Hradecká č.p. 61; obecní dům

7

Hradec nad Moravicí, Domoradovice č.p. 68; kulturní dům

8

Hradec nad Moravicí, Benkovice č.p. 60; kulturní dům

9

Hradec nad Moravicí, Smetanova č.p. 694; dům s pečovatelskou službou


 

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Volební okrsek

Adresa volebního okrsku

Zapisovatel

1

Hradec nad Moravicí, Opavská č.p. 197

Mgr. Lucie Václavíková

2

Hradec nad Moravicí, Na Cihelně č.p. 274

Mgr. Zuzana Liliana Machurová

3

Hradec nad Moravicí, Kajlovec č.p. 57

Jana Pastyříková

4

Hradec nad Moravicí, Bohučovice č.p. 45

Lenka Kupková

5

Hradec nad Moravicí, Jakubčovice č.p. 52

Ivana Hyklová

6

Hradec nad Moravicí, Žimrovice, Hradecká č.p. 61

Ing. Jana Štenclová, DiS.

7

Hradec nad Moravicí, Domoradovice č.p. 68

Mgr. Petra Teplíková

8

Hradec nad Moravicí, Benkovice č.p. 60

Jan Grygar

9

Hradec nad Moravicí, Smetanova č.p. 694

Eva Slaninová


Pozvánka na první zasedání okrskových volebních komisí

(pro delegované a jmenované členy okrskových volebních komisí)

První zasedání okrskových volebních komisí (č. 1 – č. 9) se uskuteční ve středu 31. srpna 2022 v 16.00 hodin ve společenském sále v budově Babinec, Podolská 308, Hradec nad Moravicí.

S sebou si vezměte občanský průkaz a psací potřeby. Účast členů okrskových volebních komisí na prvním zasedání je nutná.

Program:

 • složení slibu členů okrskových volebních komisí

 • losování předsedů a místopředsedů okrskových volebních komisí

 • podání základních informací o činnosti okrskových volebních komisí

 • organizační záležitosti k průběhu voleb

Písemná pozvánka (908.18 kB) Vám byla odeslána na adresu Vašeho trvalého pobytu (popř. do datové schránky nebo na jinou kontaktní adresu). Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí je současně zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Hradec nad Moravicí.

V případě dotazů nás, prosíme, kontaktujte na tel. č. 725 666 074 nebo na e-mail jceltova@muhradec.cz


Na území města Hradec nad Moravicí se bude volit v 9 volebních okrscích, a to podle místa, kde jsou voliči přihlášeni k pobytu.

 • Volební okrsek č. 1 – adresa volební místnosti Opavská č.p. 197, Hradec nad Moravicí (bytový dům, společenská místnost) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k pobytu v části Hradec nad Moravicí – ulice Bezručova, Fučíkova, Komenského, Opavská - část od mostu, Palackého, Písecká, Tovární okruh a Tyršovo nábřeží.
 • Volební okrsek č. 2 – adresa volební místnosti Na Cihelně č.p. 274, Hradec nad Moravicí (základní škola, budova školní družiny) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k pobytu v části Hradec nad Moravicí – ulice Bohučovická, Doubrava, K. H. Borovského, Gudrichova, Hřbitovní, Husova, Kolonie, Lidická, Městečko, Na Cihelně, Na Hrobkách, Na Potůčku, Na Tylovách, Na Vyhlídce, Opavská - část po most, Pivovarská, Podolská, Pod Kalvárií a Zámecká.
 • Volební okrsek č. 3 – adresa volební místnosti Kajlovec č.p. 57 (hasičská zbrojnice, společenská místnost) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k pobytu v části Kajlovec.
 • Volební okrsek č. 4 – adresa volební místnosti Bohučovice č.p. 45 (mateřská škola, společenská místnost) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k pobytu v části Bohučovice.
 • Volební okrsek č. 5 – adresa volební místnosti Jakubčovice č.p. 52 (kulturní dům) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k pobytu v části Jakubčovice.
 • Volební okrsek č. 6 – adresa volební místnosti Hradecká č.p. 61, Žimrovice (obecní dům) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k pobytu v části Žimrovice.
 • Volební okrsek č. 7 – adresa volební místnosti Domoradovice č.p. 68 (kulturní dům) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k pobytu v částech Domoradovice a Filipovice.
 • Volební okrsek č. 8 – adresa volební místnosti Benkovice č.p. 60 (kulturní dům) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k pobytu v části Benkovice.
 • Volební okrsek č. 9 – adresa volební místnosti Smetanova č.p. 694, Hradec nad Moravicí (dům s pečovatelskou službou, společenská místnost) pro voliče, kteří jsou přihlášeni k pobytu v části Hradec nad Moravicí – ulice Branecká, Nádražní, Na Rybníkách, Pod Hanuší, Slezská, Smetanova, Stránka, Za Tratí, Zahradní, Žimrovická a Žižkova.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad (na tel.: 553 783 922 nebo 725 666 074) a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí (54.32 kB)


 

Telefonní spojení do volebních místností ve dnech voleb: 

okrsek č. 

sídlo okrsku

adresa okrsku

telefonní číslo

1

bytový dům, společenská místnost

Opavská čp. 197, Hradec nad Moravicí

705 94 76 28

2

základní škola, budova školní družiny

Na Cihelně čp. 274, Hradec nad Moravicí

705 94 76 25

3

hasičská zbrojnice

Kajlovec čp. 57

705 95 72 98

4

mateřská škola

Bohučovice čp. 45

730 24 18 78

5

kulturní dům

Jakubčovice čp. 52

730 24 17 74

6

obecní dům

Hradecká čp. 61, Žimrovice

730 24 68 19

7

kulturní dům

Domoradovice čp. 68

730 24 79 85

8

kulturní dům

Benkovice čp. 60

730 26 13 27

9

dům s pečovatelskou službou

Smetanova čp. 694, Hradec nad Moravicí

703 99 20 98

Telefonní spojení na Městský úřad Hradec nad Moravicí ve dnech voleb: 

Jitka Celtová, odbor vnitřních věcí a kultury: tel. č. 725 666 074 

Jan Fejt, kancelář starosty města (technické zajištění voleb): tel. č. 725 666 072 


INFORMACE JSOU PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVÁNY 

Kalendář

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, čtvrtek 29. 9. 2022
slabý déšť 15 °C 8 °C
slabý déšť, jihozápadní větřík
vítrJZ, 2.82m/s
tlak1004hPa
vlhkost65%
srážky0.22mm