Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Vyřizování stížností a peticí

A
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Stížnosti jsou podání občanů učiněná především v jejich vlastním zájmu. Důvodem k jejich prošetření a vyřízení není jen ochrana oprávněných zájmů stěžovatele, ale i zájem města, aby nedostatky v nich uvedené nebo naznačené byly odstraněny a přijata opatření zabraňující jejich opakování.
2. O z n á m e n í jsou upozornění občanů na různé závady a nedostatky, jejichž odstranění je v obecném zájmu.
3. P o d n ě t y jsou návrhy a připomínky občanů na účelnější a hospodárnější řešení určité otázky nebo úkolů, podávané v obecném zájmu.
4. Stížností, oznámení a podněty je nutno posuzovat z hlediska jejich obsahu. Název podání není rozhodující.


II. PŘIJÍMÁNÍ STÍŽNOSTÍ
1. Stížností občanů doručené městskému úřadu poštou pracovnice podatelny zapíše do doručovací knihy a předá tajemníkovi městského úřadu.
2. Pokud stěžovatel přednese svoji stížnost ústně, zpracuje se úřední záznam, který je povinen sepsat ten pracovník městského úřadu, který je o to občanem požádán. Úřední záznam musí obsahovat jméno a adresu stěžovatele, popis předmětu stížnosti, podpis stěžovatele a pracovníka, který záznam provedl a datum podání stížnosti. Zpracovatel stěžovateli ponechá kopii záznamu a jeho originál předá na podatelnu k evidenci. Tento záznam se po zaevidování předá tajemníkovi městského úřadu.
3. Stížnosti se přijímají každý pracovní den.


III. EVIDENCE STÍŽNOSTÍ
1. Centrální evidence stížností je vedena na sekretariátu městského úřadu. Stížnost se opatří číslem centrální evidence, pod nímž se vede až do konečného vyřízení.
2. Šetřením stížnosti pověřuje starosta příslušnou příspěvkovou organizaci města a tajemník městského úřadu příslušný odbor (oddělení) městského úřadu, pokud ji nevyřizují sami.


IV. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
1. Vedoucí odboru (oddělení) městského úřadu nebo ředitel příspěvkové organizace po převzetí stížnosti stížnost zaeviduje v podacím deníku odboru (oddělení) městského úřadu nebo příspěvkové organizace.
2. Kopii každé písemnosti týkající se vyřizované stížnosti předá ředitel příspěvkové organizace nebo vedoucí odboru (oddělení) do centrální evidence.
3. Výsledkem prošetření stížnosti je zjištěni její oprávněnosti, částečné oprávněnosti nebo neoprávněnosti. U stížností oprávněných a částečně oprávněných musí být stanovena opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Po jejich splnění ve stanoveném termínu písemně oznámí příslušná příspěvková organizace nebo vedoucí odboru (oddělení) městského úřadu do centrální evidence, že splnění opatření zkontroloval a s jakým výsledkem. Teprve v tomto stavu řešení lze stížnost považovat za vyřízenou.
4. Za způsobení oprávněnosti stížnosti, za průtahy či formální vyřízení stížnosti a neprovedení opatření k nápravě zjištěných nedostatků je ředitel příspěvkové organizace i vedoucí odboru městského úřadu povinen vyvodit proti podřízenému, který uvedené zavinil, postih. Totéž je povinen v takovém případě učinit tajemník městského úřadu vůči vedoucímu odboru, resp. oddělení, který byl šetřením stížnosti pověřen.
5. Zjistí-li se v průběhu vyřizování stížnosti, že jde o podání ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení platném znění, uvědomí o tom odbor (oddělení městského úřadu), který ji řeší stěžovatele i centrální evidenci a zajistí další řešení věci správní cestou.


V. LHŮTY K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
1. Příjem stížnosti, pokud nebyla stěžovatelem doručena přímo, potvrdí tajemník městského úřadu stěžovateli do 5 dnů po jejim doručení městskému úřadu.
2. Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů ode dne doručení městskému úřadu. Tuto lhůtu lze překročit jen ve vyjímečných případech. Souhlas k překročení lhůty, na zdůvodněnou žádost vedoucího odboru (oddělení) městského úřadu, dává tajemník městského úřadu.
3. Souhlas k překročení lhůty musí být přiložen ke spisu. Vedoucí odboru (oddělení) městského úřadu, který stížnost vyřizuje je povinen o tom uvědomit neprodleně stěžovatele. Přitom musí uvést nové datum vyřízení a prodloužení lhůty stěžovateli zdůvodnit.

B
Pravidla pro řešení peticí

Petice ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním je žádost, návrh nebo stížnost ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, která patří do působnosti města.

I. NÁLEŽITOSTI PETICE
1.
Podpisové archy musí obsahovat text petice. Pokud ho neobsahují musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena. Na podpisových arších dále musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho kdo petici sestavil nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn zastupovat členy petičního výboru.
2. K podpisu pod petici musí občan připojit své jméno, příjmení a bydliště.


II. PODÁNÍ A VYŘÍZENÍ PETICE
1.
Petice musí být písemná. Pod ní musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji sestavil Podává-li petici petiční výbor, musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
2. Petici podatelna zaeviduje v doručovací knize a podacím deníku a bezodkladně předá starostovi.
3. Starosta, pokud zjistí, že petice nepatří do působnosti městského úřadu, postoupí ji do 5 dnů příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
4. Pokud obsah petice patří do působnosti městského úřadu, předá ji k vyřízení tajemníkovi městského úřadu nebo vedoucímu odboru (oddělení) městského úřadu, pokud ji nevyřizuje sám.
5. Stanovisko k petici a způsob jejího vyřízení musí být tomu, kdo ji podal nebo tomu, kdo zastupuje petiční výbor zasláno písemně do 30 dnů.
6. Evidenci peticí provádí sekretariát městského úřadu, kterému ti, kteří petice vyřizují předávají s ní související písemnosti.


C
Ustanovení společná a závěrečná
1.
Zprávu o vyřizování stížností a peticí podává každoročně ke dni 31.3. radě města tajemník městského úřadu.
2. Tato Pravidla pro vyřizování stížností a peticí nabývají účinnosti dnem 17.11.2000

Aktuální počasí

dnes, pondělí 22. 4. 2024
mírné sněžení 7 °C 0 °C
mírné sněžení, mírný severní vítr
vítrS, 6.37m/s
tlak1021hPa
vlhkost72%
sněžení1.54mm