Hradec nad Moravicí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Kontakty

Mateřská škola Hradec nad Moravicí je tvořena čtyřmi školami – jedním ředitelstvím Mateřskou školou v Hradci nad Moravicí se školní jídelnou a třemi odloučenými pracovišti MŠ Bohučovice, MŠ Jakubčovice a MŠ Kajlovec.

 
Základní informace
Ředitelství:                          Mateřská škola Hradec nad Moravicí, okr. Opava
                                               příspěvková organizace
Sídlo školy:                          Smetanova 520, 747 41 Hradec nad Moravicí
IČ:                                          70984352
Telefon:                                553 784 154
E-mail:                                  reditelna@mshradec.eu
Web:                                     www.mshradec.eu
Ředitelka školy:                 Bc. Gabriela Lacková
Zástupce ředitelky:          Bc. Silvie Chromjáková
Účetní školy:                      Radka Tyburcová
Zřizovatel:                           Město Hradec nad Moravicí
 
Školní jídelna:                    Smetanova 520, 747 41 Hradec nad Moravicí
Telefon:                               553 784 241
E-mail:                                 jidelna@mshradec.eu
Vedoucí školní jídelny:   Ing. Jana Křížová
 
Mateřská škola Bohučovice - odloučené pracoviště
                                              Bohučovice 45, 747 41 Hradec nad Moravicí
Telefon:                               553 783 775
E-mail:                                 bohucovice@mshradec.eu
Vedoucí učitelka:              Bc. Pavla Klapetková
 
Mateřská škola Jakubčovice - odloučené pracoviště
                                              Jakubčovice 92, 747 41 Hradec nad Moravicí
Telefon:                               553 782 010
E-mail:                                 jakubcovice@mshradec.eu
Vedoucí učitelka:             Pavla Csöböková    
 
Mateřská škola Kajlovec -   odloučené pracoviště          
                                               Kajlovec 1, 747 41 Hradec nad Moravicí
Telefon:                                553 783 182
E-mail:                                  kajlovec@mshradec.eu
Vedoucí učitelka:              Iveta Víchová
 

Charakteristika  Mateřské školy Hradec nad Moravicí
 

Mateřská škola Hradec nad Moravicí sídlí mimo střed města v malebném prostředí historického městečka Hradec nad Moravicí, obklopena rozlehlou zahradou se čtyřmi pískovišti, průlezkami a bohatou zelení. V blízkosti školy je les, přírodní park Moravice s výhledem na zámek, který tvoří dominantu celého města. Naše mateřská škola byla postavena v akci „Z“ tj. svépomoci v roce 1977 a v říjnu téhož roku přivítala první děti. Sestavená je vlastně ze dvou budov a spojovací chodby. Mateřská škola je jednoposchoďová budova, se čtyřmi třídami, šatnami, sociálním zařízením a výdejnou stravy pro každou třídu zvlášť. Sociální zařízení v přízemí prošlo v roce 2006 a 2008 celkovou rekonstrukcí, kterou získalo na kráse a účelnosti. Ve druhé přízemní budově se nachází školní kuchyň a prádelna, kde v roce 2004-2006 proběhly dvě etapy částečné rekonstrukce, abychom vyhověli současným hygienickým normám. Z části vstupní haly byla zřízená kancelář pro účetní školy a nová ředitelna. V červenci – srpnu roku 2010 se uskutečnilo celkové zateplení objektu včetně výměny oken, které jistě přispěje ke zlepšení podmínek předškolního vzdělávání. V červenci 2011 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení na II. třídě a v červenci 2012 byly dokončeny opravy zbývajícího sociálního zařízení. Kapacitu naší školy stále naplňujeme díky zájmu rodičů, dětem nabízíme uplatnění v nadstandardních aktivitách, které ve škole organizujeme. Od roku 1995 byly k naší mateřské škole přidruženy čtyři mateřské školy – odloučená pracoviště z vedlejších částí města MŠ Bohučovice, MŠ Jakubčovice, MŠ Kajlovec a MŠ Žimrovice. Od ledna 2012 je mateřská škola v Žimrovicích sloučena se Základní a mateřskou školou v Žimrovicích. Od ledna 2012 máme stanovenou celkovou kapacitu 185 dětí.
Naše město a škola spolupracuje s partnerským městem v Polsku-Krzanowice, příležitostně se navštěvujeme a předáváme si zkušenosti v oblasti vzdělávání. Spolupracujeme s různými spolky a organizacemi města tj. „Senior klub“, „Sbor dobrovolných hasičů“ „Policie ČR – Skupina služební kynologie“ a agenturou TOMINO, která zajišťuje kulturní akce školy. Velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem mateřské školy, účastníme se akcí pořádaných obcí a aktivně přispíváme ke zkvalitnění kulturního života ve městě.
Součástí školy je školní jídelna, ve které se vaří pro 650 strávníků, jídlo rozvážíme také do  jiných právních subjektů.
               
 
Odloučené pracoviště – Mateřská škola v Bohučovicích je jednoposchoďová udržovaná budova se zahradou vybavenou pískovištěm, houpačkami a průlezkou, odpovídající menšímu počtu dětí, které mat. školu navštěvují. Je to bývalá škola s prostornými místnostmi. Děti mají k dispozici 1.poschodí, kde je herna, třída, šatna a kuchyňka pro výdej stravy.V mezipatře je sociální zařízení pro děti i zaměstnance. Kapacita MŠ je 25 dětí a  tuto mateřskou školu navštěvují i děti z Hradce,  které se v malém kolektivu dobře adaptují.
V červenci – srpnu 2012 proběhla celková rekonstrukce zádveří a chodby mateřské školy, která zabrání vlhnutí zdiva.
V přízemí budovy se také nachází společenská místnost pro různé příležitosti a slavnostní dny, které patří k životu na vesnici. Ve druhé části budovy je byt I. kategorie se samostatným vstupem, který pronajímáme.
 
 
Odloučené pracoviště – Mateřská škola v Jakubčovicích je rovněž jednoposchoďová budova – bývalá škola, s rozlohou velkými místnostmi, které ale působí útulně. V přízemí školy je šatna, výdejna stravy a jídelna. V mezipatře je sociální zařízení s úklidovou komorou a v 1. Poschodí je třída, herna, ložnice a kancelář. Škola je to opravdu velká rozlohou pro nízký počet dětí. Kapacita MŠ je 25 dětí.
Zahrada je veliká s houpačkami, průlezkami, pískovištěm, zahradním domkem, kde se děti mohou dostatečně vydovádět. Na podzim 2009 byla zahrada částečně zrekonstruována a na jaře 2012 proběhla revitalizace zeleně. Modernizaci prošla třída v přízemí mateřské školy. Na jaře 2011 byla herna vybavena novým nábytkem.
Mateřská škola organizuje oslavy významných dnů v průběhu roku – Den matek, Den dětí, vánoce a spolupracuje se ZŠ Skřipov.
Ve druhé přízemní části budovy je byt II. kategorie, který pronajímáme.
 
Odloučené pracoviště – Mateřská škola v Kajlovci se nachází v krásném prostředí, blízko lesa – pod zámkem. Byla původně přízemní s nevyužitou půdou v podkroví..Proto město povolilo zřídit bytovou půdní vestavbu a takže nyní zde jsou dva pěkné byty a mateřská škola je v přízemí s plně dostačujícím prostorem. Je zde herna, třída, sociální zařízení, šatna a výdejna stravy. Na podzim roku 2011 byla třída zmodernizována a zařízena novým nábytkem.
Zahrada je po rekonstrukci s průlezkami a pískovištěm, navíc děti mohou využívat hřiště, které sousedí se školní zahradou k míčovým hrám a různým sportovním soutěžím. Mateřská škola má kapacitu 25 dětí a je také doplňována dětmi z Hradce.
Mateřská škola se již tradičně podílí v obci na organizaci různých oslav, vítání nových občánků a velmi dobře spolupracuje s místním Hasičským sborem.
 

Charakteristika školního vzdělávacího programu:

 
Kam směřujeme: vize
V souladu s principy kurikulární politiky, důkladnou analýzou práce mateřské školy a po zhodnocení výsledků pedagogické práce s přihlédnutím k tomu, jaké máme možnosti a jak jsme vnímání rodičovskou veřejností se ztotožňujeme  se stěžejním cílem  programu „Škola podporující zdraví“. S využitím poznatků tohoto programu budeme děti učit  postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a k praktickým dovednostem chránícím zdraví.
Posláním naší školy je:
·         Zajistit dětem bezpečné a dostatečně podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a svobodně
·         Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb
 
Motto:
Podívej se kolem sebe,
nad hlavou Ti svítí nebe.
Barevný je Tvůj velký svět,
pojď si oněm vyprávět!
 
ŠVP nese název „Můj barevný svět“ a s jeho pomocí chceme dosáhnout toho, aby děti vnímaly život všemi smysly ve vší jeho barevnosti. Naším cílem je v dětech vytvořit představu o nerozlučném sepjetí člověka s přírodou na naší planetě a lidským společenstvím, proto vycházíme z přirozeného rytmického střídání ročních období a s nimi souvisejících tradic a zvyků.
Školní vzdělávací program je vypracován podle zásad stanovených Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je přístupný pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost.
 
Předškolní vzdělávání je uskutečňováno přirozeným dětským způsobem, především formou nezávazné dětské hry, kterou si dítě volí na základě vlastního zájmu, dochází ke střídání spontánních a řízených činností, vzájemně provázaných.
·         Vzdělávání respektuje individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí, je brán ohled na vzdělávání dětí se speciálními potřebami i na děti mimořádně nadané
·         Prioritní metody jsou: metody prožitkového učení, učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí.
 
   To vše s láskou, dobrou pohodou, vzájemnou úctou a pochopením.
 
 

 

Adresa

Smetanova 520
74741, Hradec nad Moravicí
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Kontakty

Telefon: 553784154 E-mail: reditelna@mshradec.cz www: www.mshradec.eu/

Osoby