Hradec nad Moravicí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Kontakty

 Formuláře odboru majetku a investic - ZDE

 Formuláře životní prostředí - ZDE

 

Odbor majetku a investic, pracovní náplň odboru

Je odborem úřadu pro:

 1. Realizaci bytové politiky na území města.
 2. Úkoly vyplývající ze samostatné působnosti města týkající se majetku města.
 3. Technickou správu majetku ve vlastnictví města, který není svěřen příspěvkovým organizacím a organizačním složkám zřízeným městem.
 4. Zabezpečování služeb souvisejících s užíváním majetku města, úklid a ostraha.
 5. Výkon funkce investora na investičních akcích města a při údržbě a opravách staveb, budov, chodníků a mobiliáře města.
 6. Informace o programech vyhlašovaných a podporovaných Evropskou unií, Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, ministerstvy České republiky.
 7. Zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany, včetně zabezpečování činnosti Jednotek dobrovolných hasičů.
 8. Oblast silničního hospodářství, silniční dopravy a veřejného osvětlení.
 9. Podílení se na zajišťování dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury města.
 10. Zabezpečování úkolů v oblasti nakládání s komunálními odpady.
 11. Údržba a výsadba městské zeleně.
 12. Zabezpečování činnosti na úseku ochrany přírody a krajiny, vod, půdy a ovzduší, ochrany zvířat proti týrání.
 13. Oblast ochrany a tvorby životního prostředí.
 14. Oblast požární ochrany.
 15. Správu archivu.

 

Všeobecně:

 1. Zpracovává návrh rozpočtu v oblasti oprav bytů.
 2. Zpracovává návrhy na úpravy rozpočtu.
 3. Zabezpečuje běžnou korespondenci odboru.
 4. Zpracovává návrh obecně závazných předpisů v samostatné působnosti.
 5. Řeší stížnosti a podněty občanů na svěřeném úseku.
 6. Zabezpečuje přípravu materiálů pro jednání rady a zastupitelstva města.
 7. Spolupracuje s příslušnými orgány státní správy.
 8. Zpracovává příslušné statistické údaje.
 9. Provádí archivaci a zabezpečuje centrální archivaci.
 10. Navrhuje vyřazení nepotřebného majetku.
 11. Zajišťuje správu pohledávek včetně příslušenství.
 12. Provádí inventarizaci majetku města na svěřeném úseku.
 13. Disponuje rozpočtovými, materiálními a ostatními hospodářskými prostředky v rozsahu svěřené kapitoly.

 

Dělí se na tyto úseky:

Úsek majetkoprávní

Úsek bytového hospodářství

Úsek investic

Úsek dopravy

Úsek odpadového hospodářství

Úsek životního prostředí

Úsek správy majetku města

Úsek údržby budov

Úsek požární ochrany

 

Úsek majetkoprávní

 1. agenda majetku města, evidence nemovitého majetku města,
 2. správa hmotného a nehmotného majetku,
 3. nakládání s majetkem města,
 4. příprava a realizace smluv při nakládání s majetkem města,
 5. evidence pohledávek z prodeje a pronájmu majetku města,
 6. příprava materiálů pro jednání RM a ZM ve věci dispozice s majetkem města,
 7. zástup města v majetkoprávních záležitostech, ve správním a soudním řízení,
 8. spolupráce s katastrálním a pozemkovým úřadem,
 9. zabezpečení spolupráce s příslušným orgány státní správy,
 10. vstup na pozemky.

 

Úsek bytového hospodářství

 1. evidence žádostí o byty,
 2. evidence bytů, bytová agenda, výpočet nájmu, služeb, kontroly bytů atp.,
 3. zastupování u příslušného soudu ve věci výpovědi z nájmu bytu a vyklizení bytu,
 4. údržba a opravy bytů, kontrola vynakládání finančních prostředků města,
 5. správa nájemného a služeb v objektech města.

 

Úsek investic

 1. investiční akce města,
 2. veřejné zakázky,
 3. údržba a opravy budov v majetku města,
 4. zabezpečování výběrových a poptávkových řízení na opravy budov města,
 5. zabezpečování provozu vybraných budov a zařízení v majetku města,
 6. formální a věcná kontrola faktur týkajících se oprav a údržby města,
 7. věcná kontrola nákladů na opravy a údržbu budov.

 

Úsek údržby budov

 1.  údržba a opravy zařízení a budov v majetku města,
 2. zabezpečování provozu budov majetku města,
 3. formální a věcná kontrola faktur týkajících se oprav a údržby majetku města,
 4. věcná kontrola nákladů na opravy a údržbu majetku města.

 

Úsek dopravy

 1. působnost silničního správního úřadu na všech místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,
 2. povolení zvláštního užívání komunikací (zábory veřejného prostranství, překopy atd.),
 3. dopravní značení,
 4. jízdní řády,
 5. provoz motorových vozidel,
 6. doprava,
 7. vyjadřování k umístění poutačů, pevných překážek,
 8. odstraňování autovraků,
 9. vyjadřování ke koncepčním a investičním záměrům v rámci dopravy,
 10. navrhování (v součinnosti s Policií ČR) dopravního značení, zabezpečování, jeho umísťování a údržby.

 

Úsek odpadového hospodářství

 1. nakládání s komunálním odpadem,
 2. agenda odpadového hospodářství,
 3. organizace sbírek odpadů (pneumatiky, ledničky, nebezpečné odpady, atp.),
 4. třídění a separace komunálního odpadu,
 5. svoz komunálního odpadu,
 6. spolupráce s firmou EKO-KOM, a.s.,
 7. dohled na firmy zajišťující svoz komunálního odpadu,
 8. evidence nádob na odpad a jejich umisťování,
 9. kontrola právnických a fyzických osob v oblasti plnění povinností vyplývajících ze zákona o odpadech.

 

Úsek životního prostředí

 1. agenda provozovatelů malých zdrojů znečišťování vzduší,
 2. spolupráce s firmami zabezpečujícími údržbu města,
 3. povinnosti podle zákona na ochranu zvířat proti týrání,
 4. spolupracuje s útulkem pro psy,
 5. sledování povrchových vod,
 6. dohled nad dodržováním ekologických norem chování,
 7. řešení černých skládek.
 8. údržba zařízení a mobiliáře města,
 9. kácení a ořez dřevin,
 10. náhradní výsadba,
 11. péče o zeleň,
 12. údržba a ochrana zeleně,
 13. vedení pasportu městské zeleně.

 

Úsek požární ochrany

 1. požární ochrana a prevence
 2. péče o svěřenou techniku, výstroj a výzbroj jednotky
 3. správa mobilní techniky jednotky, zajišťování a provádění kontrol a zkoušek
 4. zajištění trvalé akceschopnosti jednotky

Osoby

Hennig Josef, Ing.

vedoucí odboru majetku a investic
Telefon: 553 783 925
E-mail: jhennig@muhradec.cz

Hyklová Ivana

dotace, stočné, evidence bytů

Václavíková Lucie, Mgr.

životní prostředí

Grygar Jan

správa a údržba budov
Telefon: 553 783 943
E-mail: jgrygar@muhradec.cz