Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Svatební obřady

UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ V HRADCI NAD MORAVICÍ

Místo a doba uzavření manželství stanovená radou města

Manželství ve správním obvodu matričního úřadu Hradec nad Moravicí se uzavírají každý první čtvrtek v kalendářním měsíci, a to v obřadní místnosti města (Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265) v době od 9.00 do 12.00 hodin. Tyto obřady jsou bezplatné, snoubenci nehradí žádný poplatek. 

Uzavření manželství na jiných místech dle výběru snoubenců

Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství
na  jiném vhodném místě nebo v jinou dobu, než je výše uvedeno (např. v městské zahradě, areálu Státního zámku Hradec nad Moravicí, v exteriéru města, v restauračním zařízení apod.). Za vydání tohoto povolení hradí snoubenci správní poplatek ve výši 3 000 Kč (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Upozorňujeme snoubence, že pokud si zvolí variantu venkovního svatebního obřadu a v den obřadu panují nepříznivé klimatické podmínky (déšť, silný vítr apod.), je svatební obřad přesunut do obřadní místnosti. Současně žádáme snoubence, aby při výběru místa venkovního svatebního obřadu pečlivě zvážili rušivé elementy, které by mohly narušit průběh svatebního obřadu (zvuk zvonů, hluk z přilehlé komunikace, turistický ruch, nepříznivé povětrnostní podmínky, prašnost, dostupnost sociálních zařízení apod.).

Svatební místa v Hradci nad Moravicí si můžete prohédnout pomocí QR kódu

Svatební obřady v Hradci nad Moravicí - VIDEO

Smluvní odměny za zvýšení slavnostní úrovně obřadů

Svatební obřady probíhají slavnostní formou. Za zvýšení slavnostní úrovně obřadů hradí snoubenci smluvní odměnu, a to ve výši od 1 500 Kč do 3 000 Kč 
dle zvoleného místa, dne a hodiny konání svatebního obřadu (týká se občanských obřadů, sazebník viz níže). Jedná se o specifickou přípravu obřadního místa, květinovou výzdobu, hudební doprovod, koordinaci obřadu ceremoniářkou apod.

 Sazebník smluvních odměn za zvýšení slavnostní úrovně sňatečných obřadů, obřadů připomenutí výročí sňatku a obřadů vstupu do registrovaného partnerství Typ: PDF dokument, Velikost: 62.28 kB

Podrobnější informace k průběhu i organizaci svatebních obřadů vám poskytne matrika Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265, Hradec nad Moravicí, tel. 553 783 923, e-mail: matrika@muhradec.cz. Úřední hodiny matričního úřadu: pondělí a středa 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin; čtvrtek 8.00–12.00 hodin (v jiné dny pouze po domluvě).

Další informace:

Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek je postaven na roveň). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Jak a kam se obrátit

Nejprve je potřeba předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Poté se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá.

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“) tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Co musíte předložit

Snoubenci vyplní Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na matričním úřadu a vyplní ho ve spolupráci s matrikářem.

Snoubenec, který je státním občanem České republiky a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu dotazníku připojit:

  • rodný list,
  • doklad o státním občanství,
  • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.  

Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.
 

Správní poplatky

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 5 000 Kč.

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3 000 Kč.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo určené místo nebo mimo stanovenou dobu je zpoplatněno částkou 3 000 Kč.

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku je zpoplatněno částkou 500 Kč.  

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem zaplatí snoubenec je zpoplatněno částkou 500 Kč.

Poplatky se platí v pokladně městského úřadu před provedením úkonu.
 

Další účastníci

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Další činnosti

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list (cca do týdne po uzavření manželství).

Kontakt na matriční úřad Hradec nad Moravicí:

Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, Hradec nad Moravicí

Odbor vnitřních věcí a kultury, matrika

tel: 553 783 923 (paní Marta Bartusková)

e-mail: matrika@muhradec.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
1
5 6 7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 24 °C 17 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
vítrJZ, 5.42m/s
tlak1012hPa
vlhkost64%
srážky0.63mm