Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Svatební obřady

 

SVATEBNÍ OBŘADY V HRADCI NAD MORAVICÍ


Místo a doba uzavření manželství stanovená radou města

Manželství ve správním obvodu matričního úřadu Hradec nad Moravicí se uzavírají každý první pátek v kalendářním měsíci, v době od 9 do12 hodin, na těchto místech:

- obřadní místnost města, Opavská 265, Hradec nad Moravicí (obřady jsou zcela bezplatné)

- obřadní zahrada města, Zámecká 313, Hradec nad Moravicí (obřady jsou zpoplatněny pouze provozním poplatkem ve výši 1 500 Kč).

Uzavření manželství na jiných místech dle výběru snoubenců

Na základě žádosti snoubenců může matriční úřad povolit uzavření manželství na kterémkoli jiném vhodném místě nebo v jinou dobu, než je výše uvedeno (např. v areálu Státního zámku Hradec nad Moravicí, v exteriéru města, v restauračním zařízení apod.). Za vydání tohoto povolení hradí snoubenci správní poplatek ve výši 3 000 Kč (dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích).

Provozní poplatky

Za služby poskytované matričním úřadem nad rámec bezplatného sňatečného obřadu hradí snoubenci provozní poplatek. Provozní poplatky jsou stanoveny ve výši 1 500 Kč, 3 000 Kč nebo 4 000 Kč, dle zvoleného místa, dne a hodiny konání svatebního obřadu (výše uvedené se týká občanských obřadů). Pokud nedojde ze strany snoubenců ke sňatečnému obřadu a snoubenci tuto skutečnost oznámí matričnímu úřadu nejpozději v den předcházející dni uzavření manželství, bude provozní poplatek snoubencům na základě písemné žádosti vrácen; dojde-li k oznámení až v den, kdy mělo být manželství uzavřeno, může být provozní poplatek vrácen jen v případě závažných důvodů, např. zdravotní stav snoubence, klimatické podmínky apod.

Svatební obřady v exteriéru

Upozorňujeme snoubence, že pokud si zvolí variantu venkovního svatebního obřadu a v den obřadu panují nepříznivé klimatické podmínky (déšť, silný vítr apod.), je svatební obřad přesunut do obřadní místnosti (do vnitřních prostor).

Současně žádáme snoubence, aby při výběru místa venkovního svatebního obřadu pečlivě zvážili rušivé elementy, které by mohly narušit průběh svatebního obřadu (zvuk zvonů, hluk z přilehlé komunikace, turistický ruch, nepříznivé povětrnostní podmínky, prašnost, dostupnost sociálních zařízení apod.).

Podrobnější informace k průběhu i organizaci svatebních obřadů vám poskytne matrika Městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265, Hradec nad Moravicí, tel. 553 783 923, e-mail: matrika@muhradec.cz. Úřední hodiny matričního úřadu: pondělí a středa, 8.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin (v jiné dny pouze po domluvě).

Další informace:

Uzavření manželství

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek je postaven na roveň). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců), že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Jak a kam se obrátit

Nejprve je potřeba předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Poté se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá.
Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“) tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka.

Co musíte předložit

Snoubenci vyplní Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na matričním úřadu a vyplní ho ve spolupráci s matikářem.
Snoubenec, který je státním občanem České republiky a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu dotazníku připojit:

  1. rodný list,

  2. doklad o státním občanství,

  3. výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,

  4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,

  5. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

 

Občan není povinen předkládat doklady, pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad může ověřit z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, informačního systému obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů.  

Má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. Osvědčení musí obsahovat potvrzení o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky stanovené zákonem pro uzavření manželství. Od vydání tohoto osvědčení do sňatečného obřadu nesmí uplynout více než šest měsíců.
 

Správní poplatky

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 5 000 Kč.

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3 000 Kč.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 3 000 Kč.

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku, je zpoplatněno částkou 500 Kč.  

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem zaplatí snoubenec je zpoplatněno částkou 500 Kč.

Poplatky se platí v pokladně městského úřadu před provedením úkonu.
 

Další účastníci

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

 

Další činnosti

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.

 

Kontakt na matriční úřad Hradec nad Moravicí:

Městský úřad Hradec nad Moravicí, Opavská 265, Hradec nad Moravicí

Odbor vnitřních věcí a kultury, matrika

tel: 553 783 923

e-mail: matrika@muhradec.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30 31 1 2 3
1
4
5
1
6 7 8 9 10 11
12
1
13 14 15 16 17 18
19
1
20 21 22 23 24 25
26
1
27 28 29 1 2 3

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, neděle 25. 2. 2024
slabý déšť 10 °C 5 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
vítrJZ, 7.89m/s
tlak1010hPa
vlhkost63%
srážky0.17mm