Hradec nad Moravicí
Město Hradec nad Moravicí Oficiální stránky města

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí vzniklo podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Opavská 265
74741 Hradec nad Moravicí
Telefon: 553 783 922
Fax: 553 784 157
E-mail: epodatelna@muhradec.cz
WWW: https://www.muhradec.cz/
ID Datové schránky: bybbhh4
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Opavská 265
  74741 Hradec nad Moravicí
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Opavská 265
  74741 Hradec nad Moravicí
 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: bybbhh4
1846386319/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
00300144
DIČ: CZ00300144

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Hradec nad Moravicí
  Opavská 265
  74741 Hradec nad Moravicí
 • e-mailem: epodatelna@muhradec.cz
 • elektronickým podáním: epodatelna@muhradec.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 553 783 922

 

Úřední hodiny

pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
úterý 8:00 - 12:00

(pouze podatelna, ohlašovna pobytu, Czech POINT, ověřování)

středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 12:00  
pátek ZAVŘENO  


 

Schůzku s členy vedení města doporučujeme domlouvat předem telefonicky nebo e-mailem z důvodu možnosti kolize s jiným jednáním.

Telefonické kontakty na členy vedení města a pracovníky městského úřadu naleznete na webových stránkách města.

S ohledem na aktuální epidemickou situaci:

 • Upřednostněte písemný a telefonický kontakt před osobní návštěvou úřadu.
 • Platby poplatků apod. provádějte přednostně bezhotovostně.
 • Při osobní návštěvě je nutné dodržovat aktuálně platná epidemická opatření – ochrana dýchacích cest, dezinfekce rukou, rozestupy, apod.

 

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde.
  Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. 

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   
  Celé znění textu v pdf -  ZDE

   

  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
   

  Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, se stanoví tyto výše úhrad za poskytování informací:
   
  Věcné náklady spojené s tiskem informace, pořízením kopie nebo záznamu informace a zaslání informace žadateli zahrnutí:
   
  a) Náklady na pořízení kopií
  - Za pořízení jednostranné kopie A4 ČB 3 Kč
  - Za pořízení oboustranné kopie A4 ČB 4 Kč
  - Za pořízení jednostranné kopie A3 ČB 4 Kč
  - Za pořízení oboustranné kopie A3 ČB 5 Kč
   
  b) Náklady na opatření technických nosičů dat:
  - Za jeden kus CD ROM, pokud tuto formu vyžaduje žadatel 10 Kč
   
  c) Náklady na odeslání informace žadateli:
  Náklady na poštovní služby uplatňované podle ceníku provozovatele poštovních služeb
   
  d) Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:
  Osobní náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací se účtují, přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 1 hodinu ve výši 300 Kč za každou ukončenou hodinu.
   
  Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.
   
  Podle tohoto sazebníku se postupuje od 30. 4. 2019
   
  Projednáno Radou města Hradec nad Moravicí dne 29. 4. 2019
   
  Mgr. Patrik Orlík v.r.
  starosta

   

   

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Město Hradec nad Moravicí poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

výroční zpráva za rok 2022

18-23.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 487,93 kB
Staženo: 32×

výroční zpráva za rok 2021

18_22.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 408,52 kB
Staženo: 89×

výroční zpráva za rok 2020

16-21.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 71,79 kB
Staženo: 262×

výroční zpráva za rok 2019

22-20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 75,22 kB
Staženo: 433×

výroční zpráva za rok 2018

11-19.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 69,95 kB
Staženo: 507×

výroční zpráva za rok 2017

36-18.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,36 kB
Staženo: 624×

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2017

kontroly_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 516,48 kB
Staženo: 647×

výroční zpráva za rok 2016

15_17.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 439,26 kB
Staženo: 858×

výroční zpráva za rok 2015

22_16.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 558,37 kB
Staženo: 1,092×
V souladu s platnou legislativou jsou žádosti a odpovědi anonymizovány (ochrana osobních údajů).
 

 

Rok 2023

Žádost a odpověď č. 5/2023         Žádost (131.32 kB)         Odpověď (1.61 MB) 

Žádost a odpověď č. 4/2023         Žádost (306.48 kB)        Odpověď  (2.18 MB)

Žádost a odpověď č. 3/2023         Žádost (314.72 kB)        Odpověď (189.46 kB)    Seznam (590.89 kB)               

Žádost a odpověď č. 2/2023          Žádost (67.86 kB)          Odpověď (231.3 kB)

Žádost a odpověď č. 1/2023          Žádost (214.61 kB)        Odpověď (317.08 kB)

 
Rok 2022

Žádost a odpověď č. 22/2022       Žádost (163.38 kB)       Odpověď (184.11 kB)       Příloha (590.41 kB)

Žádost a odpověď č. 21/2022       Žádost (466.82 kB)       Odpověď (927.77 kB)

Žádost a odpověď č. 20/2022       Žádost (251.79 kB)       Odpověď (2.55 MB)

Žádost a odpověď č. 19/2022       Žádost (258.6 kB)         Odpověď (1.54 MB)

Žádost a odpověď č. 18/2022; datum zveřejnění 19. 12. 2022       Žádost       Odpověď       Průvodní dopis 

Žádost a odpověď č. 17/2022; datum zveřejnění 07. 09. 2022       Žádost       Odpověď

Žádost a odpověď č. 16/2022; datum zveřejnění 29. 08. 2022       Žádost       Odpověď     

Žádost a odpověď č. 15/2022; datum zveřejnění 29. 08. 2022       Žádost       Odpověď

Žádost a odpověď č. 14/2022; datum zveřejnění 29. 08. 2022       Žádost       Odpověď

Žádost a odpověď č. 13/2022; datum zveřejnění 29. 08. 2022       Žádost       Odpověď     Rozhodnutí o stížnosti      Odpověď     Rozhodnutí MsK    Přílohy

Žádost a odpověď č. 12/2022; datum zveřejnění 09. 06. 2022       Žádost       Odpověď     Příloha_1      Příloha_2

Žádost a odpověď č. 11/2022; datum zveřejnění 09. 06. 2022       Žádost       Odpověď     Přílohy

Žádost a odpověď č. 10/2022; datum zveřejnění 09. 06. 2022       Žádost       Odpověď

Žádost a odpověď č. 9/2022; datum zveřejnění 09. 06. 2022         Žádost       Odpověď

Žádost a odpověď č. 8/2022; datum zveřejnění 09. 06. 2022         Žádost       Odpověď

Žádost a odpověď č. 7/2022; datum zveřejnění 09. 06. 2022         Žádost       Odpověď

Žádost a odpověď č. 6/2022; datum zveřejnění 09. 06. 2022         Žádost       Odpověď

Žádost a odpověď č. 5/2022; datum zveřejnění 09. 06. 2022         Žádost       Odpověď

Žádost a odpověď č. 4/2022; datum zveřejnění 09. 06. 2022         Žádost       Odpověď

Žádost a odpověď č. 3/2022; datum zveřejnění 23. 02. 2022         Žádost       Odpověď 

Žádost a odpověď č. 2/2022; datum zveřejnění 23. 02. 2022         Žádost       Odpověď 

Žádost a odpověď č. 1/2022; datum zveřejnění 23. 02. 2022         Žádost       Odpověď 

 

Rok 2021

Žádost a odpověď č. 4/2021; datum zveřejnění 01. 12. 2021          Žádost       Odpověď

Žádost a odpověď č. 3/2021; datum zveřejnění 01. 12. 2021    -     Žádost       Odpověď

Žádost a odpověď č. 2/2021; datum zveřejnění 29. 04. 2021  -     Žádost       Odpověď

Žádost a odpověď č. 1/2021; datum zveřejnění 09. 03. 2021  -      Žádost       Odpověď

 

Rok 2020

Žádost a odpověď č. 1/2020; datum zveřejnění 06. 03. 2020  -      Žádost     Odpověď

Žádost a odpověď č. 2/2020; datum zveřejnění 06. 03. 2020  -       Žádost       Odpověď

Žádost a odpověď č. 3/2020; datum zveřejnění 30. 11. 2020  -       Žádost     Odpověď

Žádost a odpověď č. 4/2020; datum zveřejnění 30. 11. 2020  -       Žádost      Odpověď

Žádost a odpověď č. 5/2020; datum zveřejnění 06. 03. 2020  -      Žádost      Odpověď

Žádost a odpověď č. 6/2020; datum zveřejnění 01. 01. 2021  -      Žádost      Odpověď 

 
Rok 2019

Žádost a odpověď č. 1/2019; datum zveřejnění 13. 02. 2019  -    ZDE  Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Žádost a odpověď č. 2/2019; datum zveřejnění 29. 03. 2019 -    ZDE

Žádost a odpověď č. 3/2019; datum zveřejnění 29. 03. 2019 -    ZDE

Žádost a odpověď č. 4/2019; datum zveřejnění 23. 03. 2019  -   ZDE

Žádost a odpověď č. 5/2019; datum zveřejnění 23. 03. 2019  -   ZDE   ,  ZDE  Odpověď obsahuje rozsáhlé informace (přílohy odpovědi). K nahlédnutí na Městském úřadu Hradec nad Moravicí.


Žádost a odpověď č. 6/2019; datum zveřejnění 02. 04. 2019  -   ZDE

Žádost a odpověď č. 7/2019; datum zveřejnění 06. 05. 2019   -  ZDE   Odpověď obsahuje rozsáhlé informace (přílohy odpovědi). K nahlédnutí na Městském úřadu Hradec nad Moravicí.

 

Žádost a odpověď č. 8/2019; datum zveřejnění 15. 08. 2019  -   ZDE    

Žádost a odpověď č. 9/2019; datum zveřejnění 15. 08. 2019  -   ZDE

Žádost a odpověď č. 10/2019; datum zveřejnění 19. 11. 2019  -   ZDE

 

Rok 2018

Žádost a odpověď č. 1/2018 -   Žádost a odpověď č. 1/2018

Žádost a odpověď č. 2/2018 -   Žádost a odpověď č. 2/2018

Žádost a odpověď č. 3/2018 -   Žádost a odpověď č. 3/2018

Žádost a odpověď č. 4/2018 -   Žádost a odpověď č. 4/2018

Žádost a odpověď č. 5/2018 -   Žádost a odpověď č. 5/2018

Žádost a odpověď č. 6/2018 -   Žádost a odpověď 6/2018

Žádost a odpověď č. 7/2018 -   Žádost a odpověď 7/2018

Žádost a odpověď č. 8, 9, 10/2018 - Žádost a odpověď 8, 9, 10/2018

Žádost a odpověď č. 11/2018 -   Žádost a odpověď č. 11/2018 -   

Žádost a odpověď č. 12/2018 -  Žádost a odpověď 12/2018

Žádost a odpověď č. 13/2018 -  Žádost a odpověď 13/2018

Žádost a odpověď č. 14/2018 -  Žádost a odpověď 14/2018

Žádost a odpověď č. 15/2018 -  Žádost a odpověď č. 15/2018

 

Rok 2017

Žádost a odpověď č. 1/2017 -   Žádost a odpověď 1/2017

Žádost a odpověď č. 2/2017 -   Žádost a odpověď 2/2017

Žádost a odpověď č. 3/2017 -   Žádost a odpověď 3/2017

Žádost a odpověď č. 4/2017 -   Žádost a odpověď 4/2017

Žádost a odpověď č. 5/2017 -   Žádost a odpověď 5/2017

Žádost a odpověď č. 6/2017 -   Žádost a odpověď 6/2017

Žádost a odpověď č. 7/2017 -   Žádost a odpověď 7/2017

Žádost a odpověď č. 8/2017 -   Žádost a odpověď 8/2017

Žádost a odpověď č. 9/2017 -   Žádost a odpověď 9/2017

Žádost a odpověď č. 10/2017 - Žádost a odpověď 10/2017

Žádost a odpověď č. 11/2017 - Žádost a odpověď 11/2017

Žádost a odpověď č. 12/2017 - Žádost a odpověď 12/2017

Žádost a odpověď č. 13/2017 - Žádost a odpověď 13/2017

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
   

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, středa 4. 10. 2023
slabý déšť 18 °C 11 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
vítrZ, 5.6m/s
tlak1026hPa
vlhkost47%
srážky0.65mm